Oddělení majetkoprávní

Vedoucí oddělení: Bc. Patrik Moravec
Pracovníci oddělení: Marie Vaněčková, Jana Říčařová, Jana Řehořová

Základní platná právní úprava:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
V oblasti majetkoprávní činnosti zajišťuje úkony spojené se správou nemovitého majetku.
Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy, pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů města.
Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen (služebností) dle příslušných usnesení orgánů města.
Vypracovává smlouvy o pronájmu pozemků, smlouvy o propachtování pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy týkající se převodu nemovitostí a podobně.
Zajišťuje styk se státními orgány ve věcech majetkoprávních.
Vydává vyjádření vlastníka sousedních pozemků, v případech kdy je tímto vlastníkem město Příbram, a to na základě požadavku stavebního úřadu.
Po právní stránce řeší restituční nároky oprávněných osob a ostatní majetkové požadavky vůči městu, eviduje restituční žádosti.
Provádí inventarizaci nemovitého majetku města.
Provádí vidimaci a legalizaci ve věcech souvisejících s činností odboru správy majetku.

Řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem:
Jana Říčařová, Marie Vaněčková, Jana Řehořová

Komplexní agenda věcných břemen:
Marie Vaněčková, Jana Řehořová

 
Formuláře pro podání žádosti o provedení některé z výše specifikovaných majetkoprávních dispozic nejsou k dispozici. Níže jsou uvedeny požadované náležitosti těchto žádostí.

Žadatel při podání týkajícího se majetkoprávní dispozice, s výjimkou problematiky věcných břemen, v žádosti uvede:

- identifikaci pozemku: číslo pozemku, výměra v m2 a katastrální území (popřípadě jedná-li se o část pozemku je třeba k žádosti přiložit i situační snímek s vyznačením požadované části),
- důvod žádosti, příp. nabízenou cenu,
- kontaktní údaje: jméno a adresu (popř. další kontaktní údaje: telef. spojení, e-mail adresu).

K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno vyjádření správců sítí z důvodu ověření existence sítí ve správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců sítí:
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (www.rwe-ds.cz).
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdistribuce.cz).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.cetin.cz/web/guest/vyjadrovani-o-existenci-siti).
1. Středočeská vodárenská a.s., Novohospodská ul. 93, 261 01 Příbram IX – Nová Hospoda (www.1scv.cz).
Příbramská teplárenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Příbram I (ptas@volny.cz).

Postup vyřizování žádosti:
Předpokladem naprosté většiny majetkoprávních dispozic s majetkem města je zveřejnění tzv. záměru, tj. veřejného sdělení úmyslu města zcizit majetek města, směnit jej, darovat, pronajmout, propachtovat nebo poskytnout jako výpůjčku. Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15, příp. až 30 dnů.

Následně odbor správy majetku předloží žádost k projednání:
- KOMISI PRO REALIZACI MAJETKU MĚSTA
- RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM,
- ZASTUPITELSTVU MĚSTA PŘÍBRAM.
Na jednání Zastupitelstva města Příbram je žadatel přizván.

V případě, že se zájem žadatele vztahuje jen na část pozemku a realizace požadovaného majetkoprávního úkonu je schválena Zastupitelstvem města Příbram, doloží žadatel následně geometrické zaměření, v opačném případě bude k takovému úkonu následně vyzván pracovníkem odboru. Pracovník odboru správy majetku musí být k vytyčování požadovaného pozemku přizván na místo.
 
 
Specifika žádostí o zřízení věcného břemene:
Náležitosti žádosti o zřízení věcného břemene :
- bližší specifikaci pozemků, v jejichž prospěch bude věcné břemeno zřizováno,
- čísla pozemků ve vlastnictví města Příbram dotčených rozsahem požadovaného typu věcného břemene a označení katastrálního území,
- jméno a adresa oprávněného z věcného břemene, případně uvedení investora (investorské zajištění spočívá v tom, že kompletní náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese v plném rozsahu investor),
- plná moc pro zastupování, jedná-li žadatel prostřednictvím svého zástupce.

Dále je nutno k žádosti doložit:
- detailní situační snímek s vyznačením rozsahu věcného břemene s popisem stavby (trasy inženýrských sítí, plošný rozsah pro přístup apod.).

Postup vyřizování žádosti:
Odbor správy majetku tuto žádost předloží k projednání :
- RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM.
Podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, příp. smlouvy o smlouvě budoucí, která je potřebná pro stavební řízení, je schválení zřízení věcného břemene Radou města Příbram.
V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí bude po kolaudaci stavby a zaměření rozsahu věcného břemene na základě žádosti oprávněného uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 
Pozn.: Vyjádření k existenci sítě veřejného osvětlení vydávají Technické služby města Příbrami, Čs. armády 6, 261 01 Příbram IV (www.ts-pb.cz), tel. 318 624 191.
Počet zobrazení: 5946 | Aktualizováno: 01. 04. 2015