Bohutín

 

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUTÍN

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Bohutín dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Bohutín (dále jen „ÚP“).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 19.10.2017 do 25.11.2017 je návrh zadání ÚP zveřejněn na těchto místech:
1/ www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Bohutín)
2/ OÚ Bohutín
3/ MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání ÚP připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Návrh zadání ÚP Bohutín - text
příloha č. 1 - výkres záměrů
příloha č. 2 - srovnávací výkres

 

 

 Počet zobrazení: 271 | Aktualizováno: 19. 10. 2017