Bratkovice

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BRATKOVICE

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Bratkovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu obce Bratkovice.

Změna byla vydána dne 11. 6. 2008, nabyla účinnosti dne 2. 7. 2008.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Dokumentace změny je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na Obci Bratkovice, Bratkovice 62, 262 63 Jince

Dokladová část z pořizování změny je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.

 

ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATKOVICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Bratkovice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Bratkovice (dále jen „ÚP“).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 13.11.2017 do 15.12.2017 je návrh zadání ÚP zveřejněn na těchto místech:
- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Bratkovice)
- OÚ Bratkovice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání ÚP připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

 

ÚP Bratkovice - návrh zadání - text

ÚP Bratkovice - návrh zadání - výkres limitů/záměrů

ÚP Bratkovice - návrh zadání - rozdílový výkresPočet zobrazení: 1669 | Aktualizováno: 24. 12. 2009