Hudčice

ÚZEMNÍ PLÁN HUDČICE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUDČICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje na žádost obce Hudčice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Hudčice (dále ÚP).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Návrh zadání ÚP je veřejně k nahlédnutí
1/ na Obecním úřadu Hudčice,
2/ na MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování,
3/ na webu www.pribram.eu (odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Hudčice)
po dobu 30 dní, počínaje dnem 22.11.2016.

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání ÚP. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.

Územní plán Hudčice - návrh zadání - text

Územní plán Hudčice - návrh zadání - grafika

 Počet zobrazení: 672 | Aktualizováno: 22. 11. 2016