Jince

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE JINCE

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost městyse Jince dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu městyse Jince.

Datum vydání změny je 17. 9. 2008, nabytí účinnosti dne 7. 10. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Stavebním úřadu Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Městysu Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Tyto údaje jsou zveřejněny v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN JINCE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JINCE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost městyse Jince dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Jince (dále jen „ÚP“).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 16.01.2018 do 20.02.2018 je návrh zadání ÚP zveřejněn na těchto místech:
1/ www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Jince)
2/ Úřad městyse Jince
3/ MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání ÚP připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

 

ÚP Jince - návrh zadání - text

ÚP Jince - návrh zadání - příloha 1-1

ÚP Jince - návrh zadání - příloha 1-2

ÚP Jince - návrh zadání - příloha 2

ÚP Jince - návrh zadání - příloha 3

 Počet zobrazení: 2615 | Aktualizováno: 24. 12. 2009