Láz

 

ÚZEMNÍ PLÁN LÁZ

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje na žádost obce Láz dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Láz (dále jen ÚP).

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám pořizovatel zasílá návrh zadání ÚP.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Krajský úřad jako příslušný úřad může do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP uplatnit stanovisko, kde uvede, zda má být návrh ÚP posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sousední obce mohou uplatnit do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP své podněty.

Připomínky, vyjádření a podněty budou uplatněny ve výše uvedených lhůtách písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územního plánování, odd. územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

ÚP Láz - návrh zadáníPočet zobrazení: 340 | Aktualizováno: 20. 09. 2017