Lešetice

Změna č. 4 Územního plánu obce Lešetice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 4 Územního plánu obce Lešetice (změna).
 
Změnu vydalo Zastupitelstvo obce Lešetice na svém zasedání dne 08. 06. 2012, usn. č. 17/2012/js. Datum vydání změny (oznámení veřejnou vyhláškou) je 11. 06. 2012, datum nabytí účinnosti je 26. 06. 2012.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Lešetice,
  • MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
  • Stavebním úřadu Milín,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
 
 
ÚZEMNÍ PLÁN LEŠETICE
 
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LEŠETICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Lešetice Územní plán Lešetice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP, jehož součástí je veřejné projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 14.12.2017 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

V souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona vyzýváme projektanta ÚP k účasti na veřejném projednání za účelem spolupráce při výkladu.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Lešetice). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Lešetice a MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
 
 
ÚP Lešetice - návrh - koordinační výkres
ÚP Lešetice - návrh - text

 


Počet zobrazení: 2144 | Aktualizováno: 24. 12. 2009