Nestrašovice

Územní plán Nestrašovice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nestrašovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Nestrašovice.

Územní plán byl vydán dne 4. 3. 2009, účinnost nabyl dne 19. 3. 2009.

Projektantem územního plánu je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I na MÚ Březnice, stavebním úřadu, Nám. 11, 262 72 Březnice- na KÚ Stč. kraje, odboru reg. rozvoje – odd. územního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Nestrašovice, čp. 37, 262 72 Březnice

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto informace je zveřejňována v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice

OZNÁMEN O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NESTRAŠOVICE

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Nestrašovice Změnu č. 1 Územního plánu Nestrašovice (dále jen „změna“).

V souladu s § 47 a § 55 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání změny.

Návrh zadání změny je veřejně k nahlédnutí
1/ na Obecním úřadu Nestrašovice,
2/ na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování,
3/ na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Nestrašovice)
po dobu 30 dní, počínaje dnem 22.10.2015.

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání změny. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I

 

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice - návrh - koordinační výkres

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice - návrh - text - výrok

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice - návrh - text - odůvodnění

 Počet zobrazení: 1268 | Aktualizováno: 24. 12. 2009