Nestrašovice

Územní plán Nestrašovice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nestrašovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Nestrašovice.

Územní plán byl vydán dne 4. 3. 2009, účinnost nabyl dne 19. 3. 2009.

Projektantem územního plánu je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I na MÚ Březnice, stavebním úřadu, Nám. 11, 262 72 Březnice- na KÚ Stč. kraje, odboru reg. rozvoje – odd. územního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Nestrašovice, čp. 37, 262 72 Březnice

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto informace je zveřejňována v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 1 Územního plánu Nestrašovice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NESTRAŠOVICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Nestrašovice Změnu č. 1 Územního plánu Nestrašovice (dále jen „změna“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o změně, jehož součástí je veřejné projednání návrhu změny. To se uskuteční dne 20.02.2018 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

V souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona vyzýváme projektanta změny k účasti na veřejném projednání za účelem spolupráce při výkladu.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh změny vystavit na úřední desce. Proto je návrh změny veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Nestrašovice). Další místa, kde je možno do návrhu změny nahlédnout, jsou OÚ Nestrašovice a MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení změny, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - návrh - text

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - návrh - text odůvodnění

Změna č. 1 ÚP Nestrašovice - návrh - koordinační výkres

 

 

 

 Počet zobrazení: 1506 | Aktualizováno: 24. 12. 2009