Podlesí

Územní plán Podlesí – oznámení
 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Podlesí (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Podlesí dne 30. 03. 2011, účinnosti nabyl dne 30. 04. 2011.
 
Projektantem ÚPN je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Podlesí,
  • MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
  • Stavebním úřadu Příbram,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
---------------------------------------------
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Podlesí
 
MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona tímto oznamuje projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Podlesí (dále jen „zpráva“).
 
Návrh zprávy je veřejně k nahlédnutí
1/ na Obecním úřadu Podlesí,
2/ na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování,
3/ na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Podlesí)
po dobu 30 dní, počínaje dnem 04.04.2016.

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zprávy. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.
 
Zpráva - návrh
 
 


Počet zobrazení: 1828 | Aktualizováno: 24. 12. 2009