Radětice

Změna č. 2 Územního plánu obce Radětice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 2 Územního plánu obce Radětice (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 03. 01. 2014.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí na Obecním úřadu Radětice, MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města, Stavebním úřadu Milín, KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

ÚZEMNÍ PLÁN RADĚTICE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje na žádost obce Radětice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Radětice (dále jen ÚP).

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám pořizovatel zasílá návrh zadání ÚP.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah ÚP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Krajský úřad jako příslušný úřad může do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP uplatnit stanovisko, kde uvede, zda má být návrh ÚP posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sousední obce mohou uplatnit do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a návrhu zadání ÚP své podněty.

Připomínky, vyjádření a podněty budou uplatněny ve výše uvedených lhůtách písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územního plánování, odd. územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

ÚP Radětice - návrh zadání - text

ÚP Radětice - návrh zadání - výkres záměrů

ÚP Radětice - návrh zadání - rozdílový výkres

 

 


 Počet zobrazení: 1539 | Aktualizováno: 24. 12. 2009