Sedlice

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLICE

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Sedlice (ÚP).

ÚP nabyl účinnosti dne 19. 02. 2015.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.ÚP je k nahlédnutí na

- Obecním úřadu Sedlice
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, 
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zasíláno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLICE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Sedlice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Sedlice (dále jen „změna“).

V souladu s § 47 a § 55 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání změny.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 12.10.2017 do 15.11.2017 je návrh zadání změny zveřejněn na těchto místech:

- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Sedlice)
- OÚ Sedlice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání změny připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

 

Změna č. 1 ÚP Sedlice - návrh zadání 

 


Počet zobrazení: 2313 | Aktualizováno: 04. 03. 2015