Smolotely

Změna č. 1 územního plánu obce Smolotely – oznámení údajů o vydané změně

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram, jako pořizovatel Změny č. 1 územního plánu obce Smolotely, vám v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje následující údaje o vydání Změny č. 1 ÚPO Smolotely a o místech, kde je možno do dokumentace Změny č. 1 a do její dokladové části nahlížet :

 1. Vydání Změny č. 1 : vydalo Zastupitelstvo obce Smolotely dne 30.10.2008, usn.č. 13/2008
 2. Nabytí účinnosti Změny č. 1 : 14.11.2008
 3. Dokumentace Změny č. 1 je k dispozici k nahlédnutí :
  • Obecní úřad Smolotely, 262 36 Smolotely (včetně dokladové dokumentace z projednání)
  • Obecní úřad Milín, stavební úřad, 11.května 27, 262 31 Milín
  • Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, Tyršova 108, 261 19 Příbram (včetně dokladové dokumentace z projednání)

 

ÚZEMNÍ PLÁN SMOLOTELY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SMOLOTELY

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Smolotely Územní plán Smolotely (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP, jehož součástí je veřejné projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 01.11.2017 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

V souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona vyzýváme projektanta ÚP k účasti na veřejném projednání za účelem spolupráce při výkladu.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Smolotely). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Smolotely a MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

ÚP Smolotely - návrh - koordinační výkres

ÚP Smolotely - návrh - text

 Počet zobrazení: 1541 | Aktualizováno: 24. 12. 2009