Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 17  
12.04.2018 16:27:23 - Jitka
Dobrý den mohu uplatňovat nájem od obce která má na mém pozemku vedený vodovod/600m/bez věcného břemene,prosím kam se popřípadě obrátit o právní radu k řešení této situace. Děkuji za odpověď
Odpověď - 16.04.2018 09:07:34
Vážená paní Jitko, doporučuji spojit se s vlastníkem vodovodu a situaci s ním projednat. Řešení této záležitosti bohužel není v kompetenci stavebního úřadu. S pozdravem Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
22.03.2018 09:34:58 - Jana
Pokud jsem na základě společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru realizovala stavební úpravy RD (rekonstrukce), jaký formulář na "kolaudaci" mám použít? děkuji
Odpověď - 22.03.2018 14:17:10
Vážená paní Honcová, v dotazované situaci použijete při dokončení stavby formulář - ohlášení dokončení stavby, který Vám zasíláme obratem na e-mail. Na základě podání tohoto formuláře vykoná stavební úřad kontrolní prohlídku (KP), při které ověří, zda byla stavba provedena dle projektové dokumentace ověřené v povolovacím řízení a zda je schopna bezpečného užívání. Vy ke kontrolní prohlídce zajistíte, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (např. revize elektro, revize komínů apod.) a v případě, že byly při povolování stanoveny podmínky některého z dotčených orgánů, pak doklad o jejich splnění. Kolaudační souhlas resp. souhlas s užíváním stavby se ve Vašem případě dle zák. č. 225/2017 Sb., novely stavebního zákona, již nevydává. K užívání Vás bude opravňovat výsledek zmíněné kontrolní prohlídky uvedený v závěru protokolu z této KP. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
21.03.2018 10:13:24 - Hlaváčková
Dobrý den,
vlastním byt v cihlovém domě v Příbrami VII. Na začátku zimy, se mi v bytě začala prokreslovat mapa vlhkosti z nedostatečně zaizolovaného balkónu nad mým bytem, oznámila jsem to společenství, které proto nic neudělalo, protože je zima... Včera jsem zjistila, že na můj balkón začala opadávat omítka a že se otvírá spára,kde balkon navazuje na fasádu domu. je očividné, že zmíněný balkón poškozuje můj majetek a ohrožuje na životech kolemjdoucí. Opakovaně jsem uvědomila předsedu společenství, který v této záležitosti nijak nekoná a vymlouvá se na roční období. Zajímalo by mne, jestli se mám obracet na stavební úřad, který by nařídil společenství opravu nebo se mám obrátit na jiný správní orgán? děkuji mnohokrát za Vaší odpověď.
Odpověď - 29.03.2018 09:14:11
Vážená paní Hlaváčková, § 139 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění říká, že vlastník stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu, tak aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Pouze tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních, ohrožení životního prostředí a estetických, nařídí stavební úřad vlastníku stavby provedení nezbytných úprav na stavbě. V tomto případě se však o veřejný zájem nejedná. Oporu pro zajištění opravy hledejte zejm. ve stanovách příslušného SVJ, kde jsou upravena vzájemná práva i povinnosti členů SVJ a shromáždění SVJ. S ohledem na stávající ráz počasí je povinností SVJ zajistit bezpečnost před opadávající omítkou a zamezit možnému přístupu do prostor kam omítka padá. Následně, jakmile klimatické podmínky dovolí, je vlastník stavby povinen zajistit řádnou údržbu stavby, tak jak ukládá stavební zákon (viz. výše - § 139 SZ). Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402275 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
08.03.2018 20:34:10 - Kateřina
Dobrý den, ráda bych se informovala, jaké podmínky musí splňovat provozovna, kde plánuji mít šicí dílnu a sklad látek. Jakými dokumenty se mám řídit a případně na koho konkrétně se mohu obrátit? Děkuji za informaci.
Odpověď - 09.03.2018 07:27:41
Dobrý den. Odpověď na takto položenou otázku nelze dát formou obecných, paušálních podmínek. Vždy je nutno situaci konkretizovat - např. kde bude provozovna umístěna, v jakém druhu stavby, aby bylo možno posoudit případně možné ovlivnění okolních prostor, stanovit množství skladovaných látek, které jsou z převážné většiny hořlavé, z důvodu stanovení požárního zatížení a event. ohrožení stavby atd., atd. Pokud má být provozovna v místě, které spadá do správního území v kompetenci stavebního úřadu Příbram, pak je nejlépe záležitost projednat přímo s konkrétním pracovníkem, který Vám dá potřebné instrukce, co v daném konkrétním případě budete potřebovat a s kým co projednat, než budete žádat o povolení změny v užívání (které z formulace dotazu předpokládám). Pokud se jedná o záměr mimo správní území obhospodařované SÚ Příbram, je žádoucí obrátit se přímo na místně příslušný stavební úřad a tam konkrétní podmínky projednat. Ing. Přemek Bartoš.
26.02.2018 13:23:00 - Daniel
Dobrý den, mám dotaz ohledně už více zmíňované otázce od jiných lidí, ale chci se ještě zeptat, jestli se řeší realizace a výstavba fastfoodového řetězce KFC nebo McDonald? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 26.02.2018 13:43:35
Vážený pane Danieli, jak píšete, jde o několikrát zmiňovanou záležitost, ale bohužel nic nového v dané věci není. Jak již bylo dříve uvedeno, byly tu projevy zájmu, nicméně na ně nenavázaly žádné konkrétní kroky investorů k jejich realizaci. Naopak, nyní k dalšímu kontaktu některého z potenciálních investorů na stavební úřad již delší dobu nedošlo. Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP.
21.01.2018 22:35:22 - Radka
Dobrý den.
Chci vyměnit starý spuchřelý dřevěný plot za drátěnkový. Potřebuji nějaké povolení či napsání žádosti? Děkuji
Odpověď - 22.01.2018 10:03:55
Vážená paní Radko. Pokud stavba oplocení sousedí s veřejnou komunikací nebo s veřejným prostorem, budete potřebovat pro její změnu územní souhlas (žádost na formuláři s popisem plotu (materiál + výška) a situaci s umístěním stavby na mapě včetně podpisu vlastníků sousedícího pozemku). Pokud se jedná o oplocení, které se nachází v zastavěném území či zastavitelné ploše a je mezi sousedními zahradami či jiným neveřejným prostorem a bude do výšky 2 m, pak pro jeho výměnu nepotřebujete žádné opatření stavebního úřadu. Je však třeba respektovat případná již vydaná územní rozhodnutí, územní studie nebo regulační plány, které mohou stanovovat v daném území materiál a výšku plotu. Zda se to týká i vašeho území zjistíme, pokud uvedete konkrétní číslo parcelní. S pozdravem, Ing. Petra Řeháková, referent Stavebního úřadu a územního plánování, Tel.: 318402467, E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
17.01.2018 16:44:00 - Karel
Dobrý den, mám otázku dozvěděl jsem se že se uzavřel supermarket ALBERT na Rynečku v Příbrami. A začali tam dnes nějaké práce..mohu se zeptat jestli nevíte co zde bude místo toho Alberta. děkuji za odpověd.
Odpověď - 18.01.2018 08:18:42
Vážený pane Karle, podle informací stavebního úřadu dochází v současné době k vyklízení objektu supermarketu ALBERT. Nejsou prováděny žádné stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu. Dosud nebyla vlastníkem objektu podána žádná žádost o povolení či vyjádření týkající se budoucího využití objektu. Ing. Dana Buchalová.
17.01.2018 11:59:00 - Tereza Doláková
Dobrý den,

chceme umístit reklamu na plot u domu na adrese Jiráskovy Sady 44 Příbram II. Je to reklama formou plachty o rozměru 125 x 3m . Je to něčím omezené, zakázané? děkuji za odpověď
Odpověď - 18.01.2018 12:18:38
Dobrý den, reklama typu plachty nespadá pod režim stavebního zákona. Objekt, na který jej hodláte umístit se nachází v památkové zóně, a proto je toto nutné předem projednat s odd. památkové péče SÚÚP MěÚ Příbram. Helena Tomšovská
12.01.2018 01:20:15 - Tomáš Tesařík
Dobrý den,
s jakého důvodu byla zbourána část garáží u české pivnice na Drkolnově a část ponechána. děkuji.
Odpověď - 15.01.2018 13:40:11
Vážený pane Tesaříku, město Příbram na základě usnesení č. 1023/2016 Rady města Příbram ze dne 31.10.2016 vyzvalo majitele garáží k vyklizení pozemků, které jsou ve vlastnictví města Příbram, do 31.12.2017. V současné době však ještě nejsou všechny garáže z pozemků, které jsou ve vlastnictví města Příbram, odstraněny. Některé z nadále stojících garáží jsou však na pozemcích v soukromém vlastnictví, proto jsou stále na místě. Stavební zákon umožňuje odstranit stavbu dvojím způsobem a to buď nařídí odstranění stavby z moci úřední (nepovolené stavby)nebo na základě rozhodnutí o odstranění stavby, kterým vyhoví žádosti stavebníka. Hana Kunová referent Stavebního úřadu a územního plánování, Tel.: 318402471, E-mail: hana.kunova@pribram.eu
04.01.2018 22:48:37 - Jaroslav
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jaký je správný postup vůči stavebnímu úřadu v případě uvažovaného zateplení fasády bytového domu. Jedná se o zděnou stavbu o zastavěné ploše cca. 600m2 a 5NP poblíž náměstí 17. listopadu, jako všechny okolní ze 60./70. let. Uvažujeme o zateplení EPS 150mm, sokl XPS 70, okna by se nevysazovala do fasády. Došlo by tedy ke změně půdorysu stavby a "utopení" oken ve fasádě. Vzhled domu by byl v maximální míře zachován s ohledem na použité materiály (struktura dnes používaných omítek bude asi jiná,...). Původní odstín fasády lze stěží určit, barevnost by byla sjednocena s již zateplenými domy v okolí, které té původní zhruba odpovídají. Budeme potřebovat stavební povolení, ohlášení, či nikoliv? Za odpověď Vám předem děkuji.
Odpověď - 19.01.2018 12:31:15
Dobrý den, zateplení bytového domu nevyžaduje v souladu s platným zněním stavebního zákona žádné opatření stavebního úřadu. Přesto je třeba návrh barevného řešení fasády předem konzultovat s architektem Města Příbram Ing. arch. J. Malým. Současně je nutné postupovat v souladu s požadavky platného územního plánu a zachovat architektonicko-urbanistické řešení lokality. Rovněž doporučujeme konzultaci provedení zateplení s Hasičským záchranným sborem Příbram. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402275 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
05.12.2017 17:35:30 - Petr Stelbacký
Dobrý den,
mam dotaz bydlím ve 2 patře v cihlové bytovce a chtěl bych si pořídit akvárium 1000l., které bych umístnil ke stěně. Po napuštění bude mít cca 1300 kg. Chtěl bych radu či to podlaha unese.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 08.01.2018 13:26:31
Vážený pane Stelbacký, nepřistupujte k realizaci dříve, než Váš záměr posoudí autorizovaný statik a vydá souhlasné stanovisko k tomu, že v daném místě je možno akvárium umístit. Pouhý údaj, že se jedná o umístění ve 2. patře cihlové stavby není v žádném případě postačující. Může se jednat o starou stavbu s dřevěnými stropy nebo o stavbu novější se stropy panelovými či z monolitického betonu, anebo montovanými kombinovanými (ocelové nosníky + keramické vložky Hurdis), montovanými keramickými (např. nosníky + vložky Miako, Armo či Heluz apod.) Každý takový strop se chová jinak, i když splňuje základní požadavek kladený na nosnost stropu staveb pro bydlení, která je stanovena na minimálně 150 kg/m2. Samozřejmě pak je nosnost jiná (vyšší) při nosné stěně, na níž jsou uloženy nosné prvky stropní konstrukce, jiná pak v rozích, kde se svislé stěny stýkají. Statik zjistí, jak a kde jsou nosné prvky stropní konstrukce uloženy a posoudí, zda takové lokální zatížení strop unese. Pozor musíte dát i na možný případ, kdy může být stěna, o které se zmiňujete, nenosná konstrukce (svislá příčka) a může být postavena přímo na stropě, aniž by pod ní byla jiná, ji podporující svislá stěna. Veškerá zodpovědnost za bezpečnost instalace takového akvária leží na Vás, jako uživateli stavby a je bezpodmínečné, abyste svůj záměr ve vlastním zájmu nechal posoudit autorizovanému statikovi. Z pohledu stavebního zákona není v tomto případě potřeba žádného opatření stavebního úřadu. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
02.12.2017 22:40:30 - R. Stehlík
Dobrý den, v ulici třída Osvobození v Příbrami VII vznikly na rohu domu č.p. 314 gigantické výlohy, mnohem větší než u ostatních prodejen. Chci se jen zeptat zda tento záměr schválil i architekt města. Dle mého názoru je to tam jak pěst na oko. Děkuji a s pozdravem R. Stehlík
Odpověď - 08.01.2018 10:26:43
Vážený pane Stehlíku, výměnu a zvětšení výkladců v Příbrami VII/314 konzultoval stavebník s architektem Města Příbram Ing. arch. J. Malým, který se k tomuto záměru vyjádřil kladně. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402275 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
27.11.2017 10:34:30 - Jiří Kubát
Dobrý den, prosím o informaci, zda lze elektronicky nahlédnout do archívu úřední desky na dokumenty, které byly vyvěšeny v roce 2006 - 2007. Konkrétně na veřejné vyhlášky týkající se územních rozhodnutí a vydaných stavebních povolení. V případě, že to je možné, můžete mi sdělit postup.
Velmi děkuji za Vaši odpověď.
Mgr. Jiří Kubát
Odpověď - 25.01.2018 09:35:11
Dobrý den, podle zjištěných informací se v letech 2006-2007 veřejné vyhlášky, týkající se územních rozhodnutí a vydaných stavebních povolení, sice elektronicky vyvěšovaly, ale v té době se nearchivovaly, a to ani informace o jejich vyvěšení. Proto do nich nelze elektronicky nahlédnout. Vyhlášky jsou obsaženy v jednotlivých spisech. Do spisů je možné nahlížet, v souladu s § 38 správního řádu, v centrální spisovně Městského úřadu Příbram, na adrese Kpt. Olesinského 41, 42, Příbram II, případně na stavebním úřadu, na adrese Na Příkopech 105, Příbram I. Ing. Petr Nováček, referent stavebního úřadu, tel. 318 402 470, e-mail: petr. novacek@pribram.eu
17.11.2017 21:44:41 - Karel
Dobrý den,ještě se chci zeptat. .kdy by měla být dokončena ta stavba kavárny u STOP SHOPU i s hřištěm a zázemím.

A druhý dotaz se týká stavby obchodního centra pod stavbou kavárny v brodske.ta má být hotová kdy prosím? A uztme ví co zde bude za obchody? Děkuju moc za odpovědi.
Odpověď - 20.11.2017 09:19:48
Vážený pane Karle, co se týká dokončení stavby kavárny a hřiště se zázemím, nelze říci, kdy bude dokončena. Vaše dotazy by mohl seriózně zodpovědět pouze samotný investor. Odpověď na Vaši druhou otázku je také plně záležitostí investora stavby. Stavební úřad není schopen říci, kdy bude stavba dokončena, neboť vše závisí na mnoha faktorech, které stavební úřad neovlivní, jako např. klimatické vlivy, finance investora atd. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
15.11.2017 18:05:59 - Karel
Dobrý den,mám dotaz co se dělá na zdabori v areálu nemocnice. .upravuje se tam nějak terén a tak..jako by na trávníku u rehabilitačního centra.děkuji
Odpověď - 20.11.2017 10:51:19
Vážený pane Karle, v areálu Oblastní nemocnice Příbram dojde k umístění cvičebních a rehabilitačních prvků se zpevněnými plochami k těmto prvkům. Z hlediska stavebního zákona nepodléhá umístění těchto prvků žádnému povolovacímu řízení a jejich instalaci lze provést bez opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
15.11.2017 14:42:08 - František
Takže je pravda ze někde v Příbrami je jedno kde...se KFC stavět bude jo? To by bylo super.
Odpověď - 15.11.2017 15:50:14
Vážený pane Františku, takto to interpretovat nelze. Postavit stavbu tohoto charakteru lze pouze na místě, kde to umožňuje územní plán města. Na onom konkrétním místě to z hlediska územního plánu možné je, ale jsou tu další kritéria, která musí být splněna, např. dopravní napojení na stávající komunikace, rozhledové poměry v místě výjezdu, atd. atd., což jsou záležitosti možné posuzovat až z rozpracovaného záměru, nikoliv jen ze slovně stylizovaného úmyslu zřídit stavbu. S žádným konkretizováním svého záměru investoři zatím nepřišli, a to ani s úmyslem umístit stavbu v této lokalitě Příbrami, ani v žádné jiné. Dokonce z jejich formulace záměru vyplývalo, že se teprve rozhodují, kde ve Středočeském kraji svou stavbu umístí, nikoliv že by bylo rozhodnuto o stavbě v Příbrami a hledala se jen vhodná lokalita. Vzhledem k časovému odstupu vstupního kontaktu investora (cca rok) se můžeme domnívat, že si vybral pro svou stavbu i jiné město Středočeského kraje. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
14.11.2017 20:31:35 - František
Prosím, chci se zeptat. Rozběhla se nějaká diskuze o tom ze snad na plácku u OBI se plánuje stavět restaurace KFC..tak mám prosbu jestli by jste mohl zjistit jestli to je pravda či ne.děkuji moc.
Odpověď - 15.11.2017 13:34:37
Vážený pane Františku, investoři se o tento prostor zajímali, jako jednu z možných variant pro umístění provozovny KFC v našem regionu, ale výsledek jejich rozhodnutí, zda bude provozovna umístěna právě tady, nám není znám. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
09.11.2017 13:52:09 - Karel
Prosím co se děje za vykopove práce nad stavbou nového obchodního centra v brodske.děkuji
Odpověď - 13.11.2017 11:47:40
Vážený pane Karle, z Vaší otázky usuzuji, že myslíte výkopové práce u obchodního centra STOP SHOP Příbram, kde je v současné době povolena stavba kavárny a dětského hřiště se zázemím. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
07.11.2017 18:22:04 - Eva Bajerová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ohlašovací povinnost ohledně jezírka a stavby na zabetonovaných patkách na zahradě u rodinného domu.
Děkuji
Odpověď - 08.11.2017 09:36:45
Vážená paní Bajerová, zřízení okrasného jezírka běžné velikosti na zahradě rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci nepodléhá opatření stavebního úřadu. S tím spojené práce (především zemní) nebudou nikdy takového rozsahu, aby bylo nutné řešit tuto estetickou, okrasnou, záležitost v zahradě se stavebním úřadem. Druhá část otázky je formulována nedostatečně. Formulace napovídá, že Váš dotaz je motivován přežívajícím názorem na stavbu, kdy se dříve vžilo považovat za stavbu to, co je pevně spojeno se zemí. Pokud neexistovalo pevné spojení se zemí, nepovažovala se věc za stavbu. Upozorňuji, že to byl laický názor veřejnosti a byl nesprávný. Stavební úřady nahlíží na stavbu zcela jinak. Otázka pevného spojení se zemí je záležitost, kterou se řídí Občanský zakoník (89/2012 Sb. v posledním znění k 01.01.2014) při určování, zda se jedná o věc movitou či nemovitou, tedy nikoliv zda jde o stavbu či ne. § 498 Nemovité a movité věci Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. Domnívám se, že máte na mysli tzv. stavbu plnící dopňkovou funkci ke stavbě hlavní, jíž je rodinný dům. Dle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, § 79 odst. 2 písm. o) cit: „nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“. Vyhovíte-li uvedeným požadavkům, pak taková stavba nepodléhá opatření stavebního úřadu. Ing. Přemek Bartoš.
10.10.2017 10:17:41 - Vrši
Dobrý den,
jak mohu zjistit, které zdi našeho bytu jsou nosné a nemohu je při rekonstrukci bourat.
Odpověď - 10.10.2017 11:06:02
Dobrý den pane Vršecký. Ke každé stavbě by měla existovat projektová dokumentace, podle níž byla stavba povolena a realizována. Tuto dokumentaci musí po celou dobu existence stavby její vlastník uchovávat (povinnost ze stavebního zákona), ze které lze vyčíst konstrukční systém a tedy určit nosné konstrukce. Projektová dokumentace by měla být také součástí spisu k povolované stavbě, který je uložen v centrální spisovně MěÚPB (archivu), kde je možné do spisu nahlédnout, prokážete-li k tomu oprávněný právní zájem. Nemáte-li sám dostatečné znalosti ze stavebních profesí, je žádoucí nechat určení nosných konstrukcí na někom, kdo tyto znalosti má a umí "číst" ve stavebních výkresech. Stavební odborník dokáže případně určit nosné, resp. výplňové konstrukce např. ze znalosti daného typu stavby, či určitých průvodních vnějších znaků. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
1 |…| 17