Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, 1. patro - Odbor občanských agend– oddělení matriky, obřadů a slavností - tel. 318 402 582.

Další potřebné doklady, informace apod.:
- cizozemský rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
- oddací list rodičů
- svobodná matka – rodný list, případně zápis o určení otcovství
- rozvedená matka – rozsudek o rozvodu manželství, příp. zápis o určení otcovství
- ovdovělá matka – úmrtní list manžela, příp. zápis o určení otcovství
- průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas
- doklad o státním občanství ČR

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisují narození občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup:
Podklady pro zápis do Zvláštní matriky narození Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Rodný list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli

Lhůta pro vyřízení:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci.

Formulář, kde je k dispozici:
Zápis se sepíše na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 2531 | Aktualizováno: 28. 02. 2014