II. výzva kotlíkových dotací - seminář bude 25. 9. od 16 hodin

Dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje bude 4. října 2017 zahájeno přijímání žádostí o novou kotlíkovou dotaci. Tato akce se v minulosti setkala s velkým zájmem občanů. Protože dochází k úpravám podmínek dotace, město Příbram ve spolupráci s krajským úřadem pořádá na téma „Kotlíková dotace“ seminář.

Seminář se uskuteční v pondělí 25. září 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti města, náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram I (budova bývalého ředitelství RD).

Účastníkům budou poskytnuty informace ohledně správného vyplnění a podání žádosti a následné realizace. Nově budou žádosti přijímány pouze elektronickou cestou. Seminář je bezplatný a zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování.

Podrobné podmínky k uvedené dotaci, včetně formuláře žádosti a požadovaných příloh, budou také zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje od 31. 8. 2017.

 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE II. VÝZVA

Dne 31. 8. 2017 vyhlašuje Krajský úřad Středočeského kraje II. Výzvu kotlíkových dotací v dotačním programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“.

Příjem žádostí bude  zahájen dne 4.10.2017 od 8,00 h a bude trvat do 29.6.2018 do 14 h, nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti budou podávány pouze elektronicky a jsou dostupné na webové adrese:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

Po vyplnění a odeslání elektronické žádosti žadatel tuto žádost vytiskne, podepíše a s požadovanými dokumenty zašle do 20 pracovních dnů doporučeně poštou, nebo osobně dodá na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje v zalepené obálce s označením, které je možno vytisknout v dokumentech ke stažení na webových stránkách Kotlíkové dotace.

Podrobné informace o podmínkách II. Výzvy jsou uveřejněny v Programu v dokumentech ke stažení.

Dotace se  vztahuje pouze na výměnu  kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4., a 5. emisní třídy).

K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o to, že je třída kotle neznámá.

Dotace se nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu.

Nový zdroj musí splňovat směrnice EU (ekodesign). Podporované nové zdroje jsou uvedeny v seznamu výrobků a technologii pro II. Výzvu kotlíkových dotací na stránkách Státního fondu životního prostředí: https://svt.sfzp.cz/. Tento seznam je průběžně aktualizován.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat pouze fyzické osoby, a to na území Středočeského kraje v objektech: rodinný dům, objekt k bydlení, zemědělská usedlost (s max. 3 bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z katastru nemovitostí). Dotace se nevztahuje na rekreační objekty. V případě více vlastníků bude k žádosti přiložen písemný souhlas, který je v dokumentech ke stažení.

Ve II. Výzvě již odpadá povinnost realizace mikroenergetického opatření.

Ve II. Výzvě nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

  

Podpora nových zdrojů tepla:

A2  Automatický kombinovaný kotel (uhlí, biomasa)  75 % ze způsobilých nákladů  max. 75 000 Kč 
A3  Ruční kotel na biomasu  80 % ze způsobilých nákladů  max. 100 000 Kč 
A3  Automatický kotel na biomasu  80 % ze způsobilých nákladů   max. 120 000 Kč 
Tepelné čerpadlo  80 % ze způsobilých nákladů  max. 120 000 Kč 
Plynový kondenzační kotel  75 % ze způsobilých nákladů   max. 95 000 Kč 

Uznatelné výdaje ve II. Výzvě zůstávají od 15.7.2015 za předpokladu splněných dotačních podmínek.

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty)

Povinné přílohy v listinné verzi k žádosti jsou: 
-
Fotodokumentace původního kotle (kotle před realizací), ze které bude zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso.
- Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před realizací) napojeného na otopnou soustavu.
- Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu.
- Ověřená kopie dokumentu, která se týká oprávnění k zastupování konečného uživatele (např. rozhodnutí soudu), je-li konečný uživatel zastoupen oprávněnou osobou.
- Čestné prohlášení rodiče s úředně ověřeným podpisem, že je rodičem nezletilého konečného uživatele, je-li konečný uživatel zastoupen rodičem.

V případě spoluvlastnictví:
•         Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu, nebo

•         písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky, nebo

•         písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, nebo

•         písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NEÚSPĚŠNÉ ŽADATELE Z I. VÝZVY 2. KOLA ZE DNE 20. 4. 2017

V dokumentech ke stažení je prohlášení se souhlasem k použití zaslaných dokladů do II. Výzvy, které soužily k administraci I. Výzvy II. kola ze dne 20. 4. 2017.

Upozorňujeme žadatele, že číslo bankovního účtu, které je uvedeno v žádosti, musí být číslem účtu žadatele o kotlíkovou dotaci, na kterého je napsána. Faktura musí být vystavena na žadatele, jiný způsob není možný, protože odporuje dotačním podmínkám. Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem, jestliže je konečný uživatel zastoupen zmocněncem.

Upozorňujeme žadatele, že faktura musí být od dodavatele označena číslem projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005165 " a názvem projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019" a musí být opatřena originálním podpisem konečného uživatele.

Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11Počet zobrazení: 1357 | Aktualizováno: 29. 08. 2017