Kotlíková dotace aktuálně

Dle informací na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje z 1. 3. 2016 se objem finančních prostředků vyčleněných na takzvané kotlíkové dotace v rámci výzvy s názvem Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018  zřejmě vyčerpá již v prvním kole. Od jeho vyhlášení letos v lednu krajský úřad k dnešnímu dni eviduje 2 390 žádostí, přičemž podle jeho odhadu by mělo být uspokojeno asi 3 500 žadatelů.

Získat kotlíkovou dotaci není složité
Průkaz energetické náročnosti budovy není ve většině případů nutný

Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva a významná finanční pomoc občanům (téměř vždy vyšší než 110 tis. Kč) při výměně jejich neekologických kotlů, které již od roku 2022 nebudou smět dle stávající legislativy provozovat.

Žadatel nemusí uhradit pořizovací náklady v plné výši. Středočeský kraj poskytuje zálohovou platbu ve výši 40 tis. Kč.

Předmětem dotace je výměna ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, uvedené v seznamu dotovaných zdrojů. 

Předmětem podpory, která dle zvoleného zdroje činí 70 až 85 % uznatelných nákladů jsou:
·         ekologické kotle na pevná paliva,
·         plynové kondenzační kotle,
·         tepelná čerpadla,
·         instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
·         náklady na „mikro energetická“ opatření (až 20 tis. Kč), nesplňuje-li budova energetickou náročnost „C“ - úsporná,
·         související stavební práce včetně případných nutných úprav stávající otopné soustavy.

„Nová kotlíková dotace" je ve většině případů výhodnější než v předcházejících letech. Z dotace lze uhradit až 85 % nákladů na výměnu neekologického kotle na pevná paliva za jiný ekologický zdroj, náklady na související stavební práce včetně případných nutných úprav stávající otopné soustavy a také náklady na „mikro energetická“ opatření, žadatelem zvolená a odsouhlasená energetickým specialistou (jedná se např. o výměnu vchodových dveří, instalace těsnění nebo montáž prahů, dílčí výměna oken nebo dílčí zateplení apod.).

Při výměně starého kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu a do komínového tělesa (jinak by nemohla být dotace uznána).

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl v I. kole výzvy zahájen 15. 1. 2016 a potrvá do 15. 9. 2016, nebude-li objem finančních prostředků v celkové výši cca 500 mil. Kč vyčerpán dříve.

S případnými dotazy na kotlíkovou dotaci se obracejte na Janu Bohatovou (tel. 257 280 892, e-mail bohatova@kr-s.cz), Mgr. Michala Zadinu (tel. 257 280 113, e-mail zadina@kr-s.cz) nebo Bc. Anetu Hamzovou (tel. 257 280 363, e-mail hamzova@kr-s.cz).

Na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje lze najít všechny potřebné formuláře včetně vzoru vyplnění žádosti, seznam registrovaných (dotovaných) výrobků a seznam energetických specialistů.

Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR lze také najít odpovědi na nejčastější dotazy týkající se kotlíkové dotace.

Bližší informace též na:  https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015

V této souvislosti je též důležitá informace, že do konce roku 2016 si domácnosti musí nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům, odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem kotle.

Obecné informace lze též získat na Městském úřadě Příbram, odboru životního prostředí tel. č.: 318 402 477.

Ing. Petr Milec, Odbor životního prostředí, Městský úřad Příbram

 Počet zobrazení: 2373 | Aktualizováno: 07. 03. 2016