Město posuzuje žádosti o doplatek na bydlení

Tisková zpráva 8. 12. 2015

Rada města začala individuálně posuzovat jednotlivé žádosti příjemců dávek v hmotné nouzi - doplatku na bydlení

Úřad práce ke zhruba čtyřem stovkám dlouhodobě vyplácených dávek do ubytovacích zařízení řeší každý měsíc další nové žádosti týkající se právě doplatků na bydlení v ubytovnách. Nově začal tyto žádosti zpracovávat i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Odbor provádí u všech žadatelů vlastní sociální šetření a připravuje podklady, aby rada města výsledným souhlasem, resp. nesouhlasem vyjádřila jednoznačný postoj zejména k těm občanům, kteří mají dluhy vůči městu, dlouhodobě žijí ze sociálních dávek a nemají zájem svůj status měnit. Na posledním jednání rada města vydala z celkem dvaceti žádostí osm nesouhlasných stanovisek pro příjemce dávek v hmotné nouzi.

„Bylo to zejména z důvodů nereagování na výzvy k jednání, nezdržování se na uvedené adrese, neplnění závazků vůči městu – jako jsou poplatky za komunální odpad či neuhrazené pokuty, nebo proto, že ubytovací zařízení nesplňuje podmínky dané zákonem,“ vysvětluje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková.

Vzhledem k náročnosti šetření získalo město Příbram mimořádný dotační titul od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Získali jsme tak nástroj účinnějšího řešení nevhodných bytových podmínek zejména rodičů s dětmi a intenzivnějšího výkonu sociální práce zejména u občanů žijících dlouhodobě ze sociálních dávek,“ doplňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Robert Dikan.

„Jedná se o další krůček vedoucí k plnění našeho záměru, a tím je nastavení systémového i individuálního řešení sociální situace každého občana. Zaměřujeme se mimo jiné na ty nájemce ubytoven, kteří jsou v hmotné nouzi, mají závazky vůči městu, neřeší je, dlouhodobě nepracují a jsou pasivními nebo problémovými občany,“ pokračuje místostarostka Ženíšková a dále uvádí, že tento postup je součástí sociální politiky, kterou město začíná realizovat s novou bytovou koncepcí, bude na ni navazovat proces zaměstnávání a další motivace zejména u občanů dlouhodobě závislých na sociálních dávkách. „Samozřejmostí je, že ten, kdo projeví zájem o pomoc, kdo se postaví ke svému problému či dluhům vůči městu čelem a bude chtít svůj život nastavit lepším směrem, tomu pomůžeme,“ zdůrazňuje místostarostka.

„Stanovisko obce, které teď nově po sociálním šetření u žadatelů poskytujeme úřadu práce, sice není závazné, avšak z aktuálního vyjádření ministryně práce a sociálních věcí vyplývá, že úřad práce bude ke stanovisku obce přihlížet s největší vážností,“ dodává Robert Dikan.

V minulosti neměla rada města k osobám žadatelů žádné objektivní informace, a úřadu práce tak vydávala pouze formální stanovisko. Osoby, které nejsou občany města, dostávaly souhlas pouze na období 3 měsíců. Rodičům nebo rodinám s dětmi a občanům města užívajícím byt v ubytovacím zařízení za účelem bydlení byl vydáván souhlas na 1 rok.

Součástí výše uvedeného postupu jsou ve spolupráci s úřadem práce i pravidelné kontroly přímo v hernách, během nichž se zjišťuje, zda sociální dávky nekončí právě v automatech. „Spolupráce s příbramským úřadem práce je skvělá, díky jejich přístupu dochází k posunu v této záležitosti,“ dodává na závěr místostarostka Alena Ženíšková.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram         

 

 Počet zobrazení: 1754 | Aktualizováno: 08. 12. 2015