Příbram uvažuje o zdražení poplatků za svoz odpadu

Tisková zpráva 13. 11. 2015

Na poplatcích za odpad město Příbram v roce 2014 vybralo 14,7 milionů Kč, celkové skutečné náklady však činily cca 18,5 milionů Kč. Letos budou ještě vyšší. Radní proto na svém posledním jednání doporučují zastupitelům schválit návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku by od nového roku nově činila 648 Kč. Oproti loňskému roku by se tak jednalo o navýšení 180 Kč za osobu.

Kromě pokrytí nákladů za svoz komunálního odpadu se z částky 648 Kč bude financovat provoz Sběrného dvora, svoz biologicky rozložitelných odpadů, svážení tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, budování kulturních hnízd tříděných odpadů, rozvíjení celého systému a v neposlední řadě likvidace černých skládek.

„Náklady za svoz odpadu stoupají a to zejména proto, že byla pro obyvatele našeho města zásadním způsobem rozšířena nabídka služeb. Na začátku tohoto roku jsme zprovoznili sběrný dvůr, kde šestkrát týdně mohou občané dovést velkoobjemový odpad, o 50 % jsme navýšili počet stanovišť na bioodpad, každý víkend také na tento druh odpadu přistavujeme dva velkoobjemové kontejnery," vysvětlil starosta Příbrami Jindřich Vařeka základní důvody zvýšených nákladů technických služeb v závislosti na rozšíření služeb pro občany.

Ve věci zvýšení poplatku zastupitelé jednali již před rokem, návrh však zastupitelstvem neprošel. „Jenom v letošním roce činí rozdíl mezi skutečnými náklady a vybranými poplatky 2,5 milionu Kč. Další náklady vznikly rozšířením nabídky a kvality služeb v nově zprovozněném velkokapacitním sběrném dvoře s kompostárnou,“ doplnil místostarosta Václav Švenda s tím, že za této situace rada města považuje zvýšení poplatků již za nevyhnutelné.

Podle vedení technických služeb ke snížení poplatku může v budoucnu vést jen snížení množství komunálních odpadů a také černých skládek, a zlepšení se v třídění.

Sazba poplatku pro poplatníka, v intencích zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je radou města navržena na částku 648 Kč, která je tvořena:

- z částky Kč 96 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 250 Kč): kromě úhrady provozu Sběrného dvora a svozu bioodpadů bude tato částka využita na obměnu kontejnerů, na postupné budování kultivovaných hnízd tříděného odpadu a na likvidaci černých skládek.

- a z částky Kč 552 Kč za kalendářní rok (dle zákona může obec stanovit až na částku 750 Kč): tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku (tedy 2014) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

„Rádi bychom dotlačili město Příbram do pozice trvale udržitelného stavu. Opakem tohoto stavu je prohlubující se chátrání. Pokud se v budoucnosti město opět rozhodne vydat se příjemnou cestou trvalého chátrání, bude to už bez nás,“ uzavřel starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

O tom, zda se poplatek zvýší, či nikoliv, by se mělo rozhodnout na listopadovém jednání Zastupitelstva města Příbrami dne 23. 11. 2015.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram           

 Počet zobrazení: 1601 | Aktualizováno: 16. 11. 2015