Smí se spalovat seno, listí, větve popřípadě jiné rostlinné materiály?

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit. Dodržování tohoto ustanovení zákona kontroluje a sankce za jeho porušení ukládá městský úřad. V případě zjištění porušování výše uvedeného ustanovení je možno přivolat městskou policii. 

Případné pálení většího množství materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.webrex.cz (služby pro veřejnost). Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá  protipožární opatření.

Z důvodů snížení rizika znečištění ovzduší a vyloučení možných stížností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013 občanského zákoníku) lze doporučit využití kontejnerů na bioodpad, které na území města rozmístily Technické služby města Příbrami. Přehlednou mapu umístění těchto kontejnerů včetně dalších praktických informací lze najít na webové adrese http://www.ts-pb.cz

V případě většího množství bioodpadu doporučujeme jeho odvoz přímo do kompostárny v prostoru sběrného dvora v ulici Za Balonkou.

 

 Počet zobrazení: 2971 | Aktualizováno: 26. 10. 2015