Základní informace o Brdech po zrušení vojenského újezdu

Přinášíme informace, které jsme obdrželi od končícího Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy, od přednosty ÚÚřVÚ Brdy podplukovníka Ing. Petra Šorma:

Dne 1. ledna 2016 bude zrušen vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany připravilo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Brdy a státním podnikem Vojenské lesy a statky souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu v této lokalitě.

Území bude rozděleno na kraj Středočeský a kraj Plzeňský, konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun, Rokycany, Plzeň – jih.

Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Tato oblast, včetně dalších uzavřených vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu.
Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena cedulí se zákazem vstupu.

Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností - Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále městys Jince, město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Brdy.

Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský.

Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy. Současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude zakázán, přístupové komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu.

Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.

Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017.

Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury.

Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR - Správa CHKO Brdy):
a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,
b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,
c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,
d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,
e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,
f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,
g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,
i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo
j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy, bude v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí.
Všechny informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (http://www.vls.cz/).Počet zobrazení: 3590 | Aktualizováno: 21. 12. 2015