Pozvánka na 40. zasedání ZM Příbram dne 10. 9. 2018

 

Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 10. září 2018 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2017, dokument
3) Vyslovení souhlasu s procentním podílem hodnoty majetku města Příbram na celkové hodnotě majetku uvažovaného ke společnému prodeji s majetkem v konkursní podstatě úpadce Příbramská teplárenská a. s., dokument
4) Budoucí řešení MHD Příbram,
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018, dokument
6) Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2019, dokument
7) Stanovení výše poplatku na rok 2019, dokument
8) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2018 do 30.06.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
9) Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram, dokument
10) Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, dokument
11) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – KULTURNÍ AKTIVITY, dokument
12) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU, dokument
13) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – REPREZENTANT ČR, dokument
14) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VRCHOLOVÝ SPORT, dokument
15) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE, dokument
16) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, dokument
17) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, dokument
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, dokument
19) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči, dokument
20) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – oblast životní prostředí, dokument
21) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast sociální, dokument
22) Program pro poskytování dotací pro rok 2019, oblast zdravotnictví, dokument
23) Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, dokument
24) Koncepce prevence kriminality města Příbram 2019-2021, dokument
25) Strategický plán sociálního začleňování 2018-2021, dokument
26) Plán odpadového hospodářství města Příbram, dokument
27) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, dokument 
28) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas s převedením svěřeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace, dokument
29) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č. 105/16 vč. spol. podílu v budově č. p. 105 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
30) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č. 100/16 vč. spol. podílu v budově č. p. 100 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
31) Prodej bytové jednotky č. 15 v budově č. p. 102 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
32) Žádost nájemce bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna, č. p. 222 o odprodej tohoto bytu, dokument
33) Žádost SVJ Budovatelů 115-117, Příbram VIII o finanční spoluúčast města Příbram při výměně oken, výloh a dveří u NJ (ve vlastnictví města Příbram) v budově č. p. 115-117, Příbram VIII, dokument
34) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 11.12.2017, č. usn. 888/2017/ZM, dokument
35) 1) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925
a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram, 2) Žádost o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram, dokument
36) Žádost o prodej pozemků p. č. 921 a p. č. 3170/5 v katastrálním území Příbram, dokument
37) Žádost o prodej části pozemku p. č. 677/10 o výměře 9 m2 z celkové výměry 761 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
38) Žádosti o prodej pozemků p. č. 150/1 a p. č. 151/1 v k. ú. Lazec, dokument
39) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 18.06.2018, č.usn.1016/2018/ZM, 2) Výkup pozemku p. č. 85/116 v k. ú. Zdaboř včetně stavby komunikace, dokument
40) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.10.2017, č.usn.840/2017/ZM, 2) Směna pozemků v k. ú. Březové Hory, dokument
41) Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 261/3 a p. č. 261/4, oba v katastrálním území Orlov, dokument
42) Výkup pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument
43) Různé  
44) Diskuse, interpelace, závěr  

 

 Počet zobrazení: 944 | Aktualizováno: 03. 09. 2018