Oddělení rozvoje města

Vedoucí: Ing. arch. Jaroslav Malý

Seznam činností oddělení

 • Zajišťuje výkon funkce městského architekta
 • Vydává stanoviska ke stavbám v rámci řízení dle stavebního zákona z hlediska architekta města
 • Vydává stanoviska k nakládání s nemovitostmi v majetku města
 • Zajišťuje podklady pro řešení rozvojových projektů celoměstského významu (veřejně prospěšných staveb, dopravní a technické infrastruktury)
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech rozvoje města
 • Ve vztahu k předkládaným záměrům a investičním záměrům města dává stanoviska z pozice architekta města
 • Plní úkoly při realizaci Strategického plánu města
 • Vyhlašuje urbanistické a architektonické soutěže pro řešení zvlášť významných úkolů v rámci stavebního rozvoje města
 • V jednotlivých případech se účastní a zastupuje město Příbram, na základě pověření, při správních řízeních (územních, stavebních, vodoprávních), kdy je město účastníkem řízení
 • Zajišťuje součinnost při přípravě a realizaci investičních akcí města
 • Administrativně zajišťuje pro samosprávné orgány agendu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
 • Zajišťuje agendu předzahrádek
 • Investiční příležitosti

Pracovníci oddělení

Libuše Hálová

 • Organizačně zajišťuje agendu pro architekta města
 • Vydává stanoviska k nakládání s nemovitostmi v majetku města
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech rozvoje města
 • Plní úkoly při realizaci Strategického plánu města
 • Administrativně zajišťuje pro samosprávné orgány agendu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a Integrované povolení

 Počet zobrazení: 6673 | Aktualizováno: 20. 05. 2016