Předzahrádky

0 0 0

Předzahrádky

 

Postup při podávání a vyřizování žádostí na pronájem pozemků ve vlastnictví města Příbram na provádění „předzahrádek“ – úprava sídlištní zeleně a údržba okolí bytových domů

 

1. Zástupce Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) obdrží na odboru investic a rozvoje města (OIRM) MěÚ Příbram mapové poklady – situace okolí domu v měřítku 1:1000 a 1:500 pro zakreslení území, které chce udržovat.


2. Na internetových stránkách města Příbram je možné vidět náměty pro řešení „předzahrádek“ na adrese www.pribram.eu „Jak zlepšit sídliště“.


3. OIRM zástupci SVJ poskytne vzor smlouvy na pronájem pozemku. Pronájem pozemku je 1,- Kč za celou vymezenou plochu (pozemky ve vlastnictví města Příbram a Technických služeb města Příbram).


4. Podkladem k uzavření nájemní smlouvy je žádost SVJ projednaná radou města, případně vytyčovací plán, zpracovaný oprávněnou osobou - geodetem.


5. Vytyčovací plán hradí SVJ.


6. OIRM předá zástupci SVJ vzorový projekt – studii s technickou zprávou, kde je uveden technologický postup provádění „předzahrádek“ a návrh údržby zeleně. V technické zprávě jsou uvedeny vytipované druhy dřevin – stromů, keřů, lián. Součástí zprávy je odhad nákladů na pořízení „předzahrádky“ vždy ve dvou variantách – jednodušší a náročnější.


7. SVJ projedná záměr na společné schůzi, kde se může rozhodnout pro realizaci „předzahrádky“ a zakreslí do mapových podkladů rozsah zájmového území. Tento podklad se rovněž použije pro prověření stavu - existence - podzemních a nadzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektrorozvody, plynovod, teplovod, sdělovací kabely …), aby výsadbou zeleně a případnou realizací drobných staveb nedošlo k jejich poškození. Předchází se tomu, aby zeleň nebyla sázena v místech, kde by mohlo dojít k poruše rozvodných sítí a tím k následnému přesazování dřevin.


8. Do mapového podkladu lze zakreslit i drobné stavby – oplocení, přístřešky …


9. Oplocení pozemku – jednotný vzhled – max. 1 m výšky, materiál: drátěná oplocenka


10. Tento zákres včetně žádosti o pronájem a s kopií zápisu ze schůze společenství a kopie presenční listiny předá SVJ na odbor koncepce a rozvoje města. OIRM ho posoudí a postoupí ho s žádostí o vyjádření správcům a vlastníkům inženýrských sítí a sousedním Společenstvím, případně vlastníkům sousední nemovitosti. Dále se k záměru pronájmu můžou vyjádřit dotčené orgány (OŽP, OSM).


11. Žádost, zákres a soupis došlých stanovisek projedná komise pro realizaci majetku města. Odbor správy majetku, majetkoprávní oddělení, zajistí vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce Městského úřadu.


12. Po projednání žádosti a podkladů komisí pro realizaci majetku města OIRM předloží žádost Společenství do jednání rady města k rozhodnutí.

Poznámka:
Postup schválen radou města dne 27.01.2014, usnesením č. 20/2014, bod II.

Tiskopis žádostiPočet zobrazení: 4400 | Aktualizováno: 01. 04. 2015