Láz

 

ÚZEMNÍ PLÁN LÁZ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Láz dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Láz (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona je v době od 15.01.2019 do 04.03.2019  návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:

1/ www.pribram.eu (níže)
2/ Obecní úřad Láz
3/ MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Láz - návrh - koordinační výkres
ÚP Láz - návrh - textová část

 Počet zobrazení: 3255 | Aktualizováno: 20. 09. 2017