5. úplná aktualizace ÚAP 2020

 

5. úplná aktualizace ÚAP 2020 - projednání s obcemi

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořídil dle § 27 odst. 1 a § 28 odst. 1 stavebního zákona pátou úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram (dále jen „ÚAP“).

Stavební zákon v § 29 odst. 1 pořizovateli ukládá povinnost úplnou aktualizaci ÚAP projednat s obcemi ve svém správním obvodu. Toto projednání by se konalo za přítomnosti projektanta ÚAP a bylo by spojeno s prezentací.

Vzhledem k situaci v ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 Vás žádáme o "distanční projednání" ÚAP.

Kompletní textová část páté aktualizace ÚAP je k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Data a výkresy jsou zveřejněny na geoportálu: http://test.gepro.cz:9090

Chceme Vás upozornit na to, že struktura textů byla s ohledem k novele prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně přepracována. Vzhledem ke značnému rozsahu úprav je možné, že v této fázi nebyly ještě zapracovány všechny úpravy z dotazníků, které jsme obcím zaslali k vyplnění.

Vyzýváme Vás k prostudování aktualizace a k případnému uplatnění připomínek, požadavků na doplnění, apod, které budete moci uplatnit písemně na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, příp. e-mailem na adresu. monika.filipova@pribram.eu, a to v termínu nejpozději do 15. 11. 2020.

S jakýmikoli dotazy k dané věci se na nás neváhejte telefonicky nebo osobně obrátit.

Rozbor udržitelného rozvoje obcí
Podklady pro rozbor
Karty obcí

 


 

Dokumenty pro poskytovatele údajů: 

Oznámení a výzva k 5. úplné aktualizaci ÚAP 2020

Příloha č. 1 Část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. - přehled sledovaných jevů

Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. - pasport údaje o území

ÚAP - metodika sledovaných jevů

 Počet zobrazení: 561 | Aktualizováno: 12. 05. 2020