Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny

Základní informace:
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu státní správy

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu - skladování a úprava (do 100 tun nebezpečných odpadů za rok). Ke shromažďování a dopravě se souhlas nevydává.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
- vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Nakládáním s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním uloží ČIŽP fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu do výše 50 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Marcel StrnadPočet zobrazení: 3780 | Aktualizováno: 21. 11. 2016