Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny

 Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu - skladování a úprava (do 100 tun nebezpečných odpadů za rok). Ke shromažďování a dopravě se souhlas nevydává.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
  • vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
  • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Za správnost návodu odpovídá: Marcel StrnadPočet zobrazení: 3928 | Aktualizováno: 21. 11. 2016
Využívání sociálních služeb na Příbramsku