Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny, doklad od
oprávněné osoby, která bude přebírat netříděné odpady pod jedním konkrétním
odpadem 

Základní informace:

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích - § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti původce odpadu. V případě nakládání s větším množstvím než 100 t  nebezpečného odpadu, je příslušným orgánem státní správy pro udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů příslušný  krajský úřad

Náležitosti žádosti:

 • obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, datum narození, obchodní firma, bydliště a místo podnikání,
 • identifikační číslo žadatele,
 • adresa provozovny, ve které bude s odpady nakládáno,
 • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, pro něž je žádán souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování, odhad jejich množství za rok a podíl
  odpadů, pro něž žádáte upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadu,
 • odůvodnění upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (s ohledem na následný způsob využití nebo odstranění odpadů) a písemný doklad od oprávněné osoby, která produkovaný odpad bude přebírat do svého zařízení (pro vytříděné nebezpečných a využitelných složek odpadu)

 Právní předpisy podle kterých se postupuje:

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
 • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 Správní poplatek: Vydání rozhodnutí je zpoplatněno správním poplatkem v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek je stanovený v položce č. 122 sazebníku správních poplatků, který je přílohou výše uvedeného zákona v částce 1000 Kč.

 Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

 

Za správnost návodu odpovídá: Marcel Strnad

 Počet zobrazení: 3752 | Aktualizováno: 28. 12. 2020
Využívání sociálních služeb na Příbramsku