Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Povolení k odběru a vypouštění vod

Základní informace:

1. Každý kdo odebírá povrchovou vodu (z vodního toku nebo z rybníka) nebo podzemní vodu (ze studny) nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní (předčištěnou) vodu, musí mít povolení příslušného vodoprávního úřadu. Pozor - povolení nezaměňovat se stavebním nebo kolaudačním rozhodnutím stavby. Užívání vody z „historických“ studní vybudovaných před 1. lednem 1955 se pro domácnosti považuje za povolené (povolení se nevydává).

2. Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá žádné technické zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat energii. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (provozovatel vodovodu nebo kanalizace).

3. Kdo je příslušným vodoprávním úřadem?

- Pro odběr povrchových a podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) jsou to pověřené obecní úřady. V naší působnosti je to MěÚ Příbram - OŽP, MěÚ Březnice - stavební úřad a MěÚ Rožmitál p. Tř. - odbor výstavby a ŽP. U dvou posledně uvedených jsou hranice působnosti totožné s působností stavebních úřadů.

- Pro odběr povrchových a podzemních vod pro potřeby podnikatelů a právnických osob a pro vypouštění odpadních (předčištěných) vod do vod povrchových a podzemních pro potřeby všech osob (i občanů) je to obecní úřad obce s rozšířenou působností – tedy MěÚ Příbram - OŽP.

Několik modelových situací, které vám mohou pomoci:

A. Studna vybudovaná před rokem 1955

Příklady:
1) Dům jsem vlastnoručně postavil ve 40. letech minulého století, kdy jsem vyhloubil i studnu.
2) Zdědil jsem dům po rodičích.
3) Před několika lety jsem koupil stoletou chalupu, na jejímž pozemku stojí i viditelně historická studna.
Řešení:
Nepotřebujete žádné povolení, odběr podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem 1955 se považuje za povolený automaticky i bez dokladů. Stáří studny teď nemusíte nikde dokládat, je ale dobré si nějaký doklad obstarat pro případ, že byste dům buď prodávali, nebo přišla kontrola. Takovým dokladem může být například stará mapa, v níž je studna zakreslená, kupní či darovací smlouva, kde je studna zmíněná, svědecká výpověď například souseda nebo příbuzného, vaše čestné prohlášení, popřípadě znalecký posudek.

B. Studna nejasného stáří

Příklad:
Koupil jsem dům ze 30. let minulého století, u kterého je i studna, ta vypadá mladší, ale nedochovaly se k ní žádné dokumenty.
Řešení:
Pokud si nejste jistí, jestli byla studna vybudována před rokem 1955, zkuste se zeptat nějakého pamětníka, například staršího souseda, případně vyhledat nějakou starou mapu, kde by mohla být studna zakreslená. Jestliže najdete důkaz, že je studna starší, nepotřebujete žádné povolení a nemusíte nic řešit. Důkaz vodoprávnímu úřadu nepředkládejte, stačí si ho uschovat pro případnou kontrolu či prodej nemovitosti.

C. Studna vybudovaná po roce 1955 bez všech dokladů

Příklady:
1) Koupil jsem 50 let starý dům, ale o studni není v dokumentech zmínka.
2) Studnu jsem budoval v 70. letech s řádným povolením (stavební, kolaudační i povolení k odběru vody), ale doklady jsem ztratil.

Řešení:
Jestliže chcete studnu legalizovat, máte tyto možnosti:

- byla-li studna vybudována přibližně v letech 1955 – 1991, požádat jednotlivé OÚ (tehdejší MNV) nebo stavební úřady (Jince, Kamýk nad Vltavou, Milín, Příbram), aby se pokusily povolení vyhledat v archivu – tehdy studny povolovaly,

- byla-li studna vybudována po roce 1992, požádat MěÚ Příbram, OŽP o možnost vyhledání povolení v archivu.

Najdete-li potřebné doklady (povolení k odběru vody a kolaudační rozhodnutí) máte vyhráno, nemusíte dále nic podnikat. Tyto doklady si pečlivě uschovejte.

Jestliže se žádné povolení v archivu nenajde, musíte si o ně zažádat. Necháte si vypracovat vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport studny, vyplníte žádost (včetně příloh), a požádáte MěÚ Příbram, OŽP o vydání povolení k odběru vody.

D. Studna vybudovaná po roce 1955 bez povolení k odběru vody

Příklady:
1) Povolení k nakládání s vodami jsem ztratil.
2) Před pár lety jsem koupil dům, v dokumentaci bylo stavební povolení ke studni, ale povolení k nakládání s vodami nikoliv.
Řešení:
Jestliže chcete studnu legalizovat, máte tyto možnosti:

- byla-li studna vybudována přibližně v letech 1955 – 1991 požádat jednotlivé OÚ (tehdejší MNV) nebo stavební úřady (Jince, Kamýk nad Vltavou, Milín, Příbram), aby se pokusily povolení vyhledat v archivu

- byla-li studna vybudována po roce 1992 požádat MěÚ Příbram, OŽP o možnost vyhledání povolení v archivu.

Jestliže se povolení k odběru vody v archivu nenajde, musíte si o ně zažádat. Necháte si vypracovat vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa), vyplníte žádost (včetně příloh), a požádáte MěÚ Příbram, OŽP o vydání povolení k odběru vody.


E. Studna načerno

Příklad:

Před třiceti lety jsem studnu vykopal načerno, tehdy to přece tak dělal každý.
Řešení:
Obstaráte si novou projektovou dokumentaci ke stavbě studny (od autorizovaného inženýra), necháte si vypracovat vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa), vyplníte žádosti (včetně příloh) a požádáte MěÚ Příbram, OŽP o vydání stavebního povolení a povolení k odběru vody. Úřad musí ze zákona zahájit řízení o odstranění studny. Pokud však studna vyhovuje podmínkám povolení a doložíte potřebné doklady, lze studnu dodatečně povolit.

F. Studna, která se nepoužívá

Příklady:
1) Koupil jsem stoletou chalupu, u které byla i nefunkční studna, ale zachoval jsem ji pro okrasu.

2) Studnu sice mám, je zanesena sedimenty, čerpadlo nefunguje nebo je vyschlá.
Řešení:
Nepotřebujete žádné povolení k odběru podzemní vody. Nemusíte to nahlašovat, pouze při případné kontrole se nefunkčnost prokáže buď tím, že je zřejmá už na pohled, nebo svědectvím či čestným prohlášením.

Ing. Petr Walenka

vedoucí odboru životního prostředí

______________________________________________________________________________

Pasport stavby studny (8.45 kB)
Žádost o povolení k nakládání s s povrchovými a podzemními vodami (196.11 kB)
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (113.93 kB)
Žádost o povolení k užívání vodních děl (79.60 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé občany (domácnosti) (119.79 kB)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (123.63 kB)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu (150.95 kB)


Počet zobrazení: 4297 | Aktualizováno: 24. 12. 2009