Oddělení sociální péče a zdravotnictví

Vedoucí: Jitka Vacková 

Oddělení sociální péče a zdravotnictví

Popis činnosti oddělení:

Zaměstnanci oddělení provádí úkony směřující ke zjištění sociálních poměrů občanů a na základě výsledků šetření zpracovávají stanoviska k jejich umístění do ústavů sociální péče nebo poskytnutí pečovatelské služby.

Na oddělení jsou zajišťovány odborné a specializované agendy sociální prevence - posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu.

Na oddělení je rozhodováno o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech stanovených zákonem a prováděn dohled nad plněním povinností zvláštního příjemce.

Z rozhodnutí soudu a pověření starosty města vykonává oddělení funkci opatrovníka, tedy zaměstnanci realizují úkony plynoucí z omezení svéprávnosti opatrovance.

Oddělení ve spolupráci s Městskou realitní kanceláří provádí šetření ve věci přidělování bytů zvláštního určení, provádí sociální šetření, vede agendu žadatelů o umístění do bytů zvláštního určení.

Ve spolupráci s dalšími institucemi zaměstnanci shromažďují a analyzují údaje o osobách v hmotné nouzi, o osobách pobírající dávky pro zdravotně postižené, které jsou potřebné pro posouzení jejich situace. Ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi, s osobami pobírajícími dávky sociální péče pro zdravotně postižené a příspěvku na péči dohodují postupy řešení jejich situace. Na území svého správního obvodu koordinují poskytování sociálních služeb a realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování seniorů a handicapovaných občanů.

Pověřený zaměstnanec projednává přestupky a správní delikty na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie spáchaných na území obce s rozšířenou působností (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).
Kontaktní osoba: Bc. Marie Přibylová, tel.: 318 402 351

 

Seznam činností
Referent sociálních služeb
Pracovníci: Jitka Vacková, Bc. Marie Přibylová, Milena Plecitá, Bc. Bohumila Mudrová


Počet zobrazení: 4370 | Aktualizováno: 19. 03. 2014