Oddělení registrace vozidel

 

REGISTR VOZIDEL DOČASNĚ UZAVŘEN!

 

 


 

Vedoucí: Bc. Andrea Sabotová


 

Popis činnosti oddělení

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vede registr silničních vozidel; rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel; provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru vozidel; přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou; rozhoduje o přidělení registrační značky na přání; vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla; provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla; rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu; schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla; provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla; rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí; vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí; objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty; vydává a odebírá paměťovou servisní kartu; předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v centrálním registru silničních vozidel; vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla; předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel; předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet; odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole.

 Seznam činností

 

Formuláře ke stažení (tiskněte oboustranně)

Žádost o přidělení registrační značky na přání

Žádost o přidělení 3. registrační značky na nosič kol

Poskytnutí údajů z registru vozidel  

Zápis vozidla do registru 

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla 

Vydání nového dokladu k vozidlu 

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky

Vydání registrační značky na vývoz 

Zápis změn údajů v registru vozidel 

Vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku vozidla   

Schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla

Povolení výroby nebo přestavby jednotlivého vozidla

 

V rámci transparentního a rovného přístupu jsou veškeré žádosti vyřizovány výhradně v úředních hodinách a pouze prostřednictvím přepážkových pracovišť. V přímé souvislosti s uvedeným jsou registrační značky přidělovány v chronologickém sledu bez jakékoliv možnosti ovlivnění jejich alfanumerické podoby.Počet zobrazení: 78565 | Aktualizováno: 03. 05. 2021