Kam s vaším odpadem

0 0 0

Leták o třídění odpadů

 

Směsný komunální odpad

Jde o odpady z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu (např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný papír, papírové pleny, apod.), pouze tyto odpady patří do nádob (popelnic) nebo kontejnerů na komunální odpady.

Bližší informace o placení poplatku na tel. 318 402 241 nebo 341 – MěÚ Příbram, Odbor ekonomický. Více informací zde.

Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Příbrami. Více informací zde.

Tříděný odpad

Vytříděný odpad z domácností mohou občané bezplatně ukládat do kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou rozmístěny na více než 200 místech ve městě a v jeho okolí (stanoviště kontejnerů tříděného odpadu). Pro hlášení plných nebo poškozených kontejnerů tříděného odpadu je možné využít formulář na webu Technických služeb nebo mobilní aplikaci, která nabízí i informace o správném umístění tříděného odpadu. Zdarma ji můžete stáhnout do mobilních zařízení s platformou IOS a Android pod názvem Třídění odpadu v Příbrami.

Co patří do kontejnerů na tříděný odpad:

 • PLASTY (nádoba žlutá)

folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky.

 • PAPÍR (nádoba modrá)

noviny, časopisy, sešity, krabice nebo papírové obaly, obálky s fóliovými okénky, knihy bez vazby, kancelářský papír a ostatní papír všeho druhu. Nevadí papír s kancelářskými sponkami.

Do kontejneru nepatří papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka a jiných výrobků), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír.

 • SKLO (nádoba bílá nebo zelená)

skleněné lahve například od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Do kontejneru nepatří zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

 • NÁPOJOVÉ KARTONY (jasně oranžová nádoba nebo stojany s plastovými pytli a víky)

krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, omáček, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Do kontejneru nebo stojanu nepatří různě znečištěné kartony, např. nebezpečnými odpady - oleje, barvy.

 • OLEJE (nádoba hnědá uzamykatelná)

vychladlé jedlé tuky a oleje nalijte např. do PET lahve (nikdy ne skleněné!).

Do nádoby nepatří technické oleje, maziva a kapaliny např. z vozidel. 

 • KOVY (nádoba šedá)

drobné kovové předměty, hliníková a kovová víčka, prázdné a vymyté plechovky od potravin a nápojů je možné odhazovat do sběrných nádob k tomu určených ve sběrném dvoře.

Do kontejneru nepatří: kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky.

 • ELEKTROODPADY (červené plechové nádoby)
 • elektronika a spotřebiče – mobilní telefony, elektrické hračky, fény, klávesnice, kalkulačky, mp3 a mp4 přehrávače, aj. (velký otvor v nádobě).
 • monočlánky (malý otvor v nádobě)

Do nádoby nepatří zářivky, úsporné žárovky, PC monitory, televizory - z důvodu, že se vhazováním rozbijí – nutno odevzdat ve sběrném dvoře bezplatně jako zpětně odebraný výrobek

Kontejner na ošacení a textil

 • TEXTIL

Do kontejneru je možné odložit letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek, obuv - veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily, hadrové hračky.

Do kontejneru nepatří znečištěný a vlhký textil, elektronika, matrace, koberce.

Odložením nepotřebného textilu pomáháte např. Diakonii Broumov nebo Klokánku

 • BIO-ODPAD (hnědé kontejnery) 

tráva, listí, drny piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Do kontejneru nepatří zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Nebezpečné odpady

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, olověné akumulátory apod. nepatří do popelnic a kontejnerů na komunální odpady.

Nebezpečné odpady lze odevzdat do sběrného dvora nebo v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Prošlé léky a obaly od léků jsou nebezpečné odpady a odebírají je bezplatně všechny lékárny ve městě.

Sběrný dvůr Příbram

Provozovatel: Technické služby města Příbrami p.o.
Místo: ul. Mlynářská, Příbram I (u městské čistírny odpadních vod)
Tel.: 775 785 764
https://www.ts-pb.cz/sberny-dvur/

Občané města zde mohou odevzdat např.: objemný odpad (nábytek, koberce atd.), zářivky, televizory, zbytky barev, stavební suť atd.

Sběrný dvůr Bytíz

Provozovatel: SVZ Centrum s.r.o.
Kontaktní email skladka@bytiz.cz, 315 559 170.
Web: https://bytiz.business.site

Rostlinný odpad ze zahrádek

Odpady je možné: 

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Stavební odpad

Odpady vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Upozornění: stavební odpady s azbestem jsou vedeny jako nebezpečný odpad.

Odpady lze např. předat na těchto místech:
Sběrný dvůr TS Příbram, https://www.ts-pb.cz/sberny-dvur/ 
skládka Bytíz, tel. 312 312 762, http://pribram.bytiz.cz/
skládka Chrást, tel. 602 660 899, http://www.pribram.rumpold.cz/

Přistavení kontejneru pro odvoz stavebních a demoličních odpadů lze objednat např. u TS Příbram, tel. 318 624 191 l. 29, www.ts-pb.cz/index.php?subjid=5

Autovraky

Pokud se zbavujete autovraku jste povinni předat jej pouze oprávněným osobám, které vám při předání vystaví doklad o ekologické likvidaci autovraku. Např.:

Ligmet a.s., Lazsko 50, 262 31 Milín, tel. 318 403 011, 318 403 029, 777 798 495, 777 798 501
DRUPOL v. d., Milínská 30 Příbram tel. 724 262 619, 602 494 275 
Bohumil Lojín, provoz Pičín, tel. 725 810 108

Sběr pneumatik
mapa se sběrnými místy pneumatik –zdarma: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Sběrny surovin

 • Metallica s.r.o., provozovna Příbram, Za Balonkou 270, tel. 318 628 404, vykupují železo, barevné kovy, olověné baterie
 • Kovohutě Příbram a.s., Post box 76, 261 01 Příbram VI, tel. 318 470 111, vykupují olověné baterie
 • Ligmet a.s., Lazsko 50, 262 31 Milín, tel. 318 403 011, 318 403 029, vykupují železo, barevné kovy, olověné baterie
 • KOVO SDS s.r.o., provozovna – Příbram, Zdabořská 583, tel. 734 231 551 a 311 675 921, vykupují papír, plasty, barevné a železné kovy, olověné akumulátory
 • AMT s.r.o., Příbram III/168,
  provozovna - Dolní Hbity, tel. 318 626 226 - papír, plasty
  provozovna – Dubno, kalové pole, tel. 318 631 570 - sklo

Černé skládky

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?

Zapište si registrační značku, barvu a typ vozidla, datum, čas, případně druh odpadu. Pořiďte fotodokumentaci.

Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156, 318 620 162, 318 624 245

Jinak ohlaste:
 MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí, tel. 318 402 476
 Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel. 233 066 111, 233 066 308

Objevili jste někde černou skládku?

Ohlaste ji na MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí, tel. 318 402 476 nebo elektronicky do systému ZmapujTo.cz

Kdo se dále zabývá využitím nebo odstraňováním odpadů?

 • Technické služby Příbram, p.o., IČO 00068047, U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV, tel. 318 624 191, Bc. Jiří Zrostlík - mob. 777 705 605
 • SVZ Centrum s.r.o., IČO 26092212, provozovna Bytíz, Bc. Michal Zábrodský – mob. 775 192 700
 • RUMPOLD–P s.r.o., IČO 61778516, provozovna Příbram, Čs armády 29, 261 01 Příbram, tel/fax 318 633 054, Ing. Petr Bohuslav – mob. 602 235 939
 • WASTECH a.s., provoz Dubenec, 262 31 Milín, tel. 318 638 201
 • DEKONTA, a.s., IČO 25006096, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/Labem, mob. 724 681 525,
  provoz Praha, Volutova 2523, 158 00 Praha 5 – tel. 235 522 252-5; 602 686 622 – havarijní služba 24 hod.
 • Recyklace odpadů a skládky a.s., IČO 45021511, Písecká 1279, 386 01 Strakonice, tel. 383 321 859, fax 383 321 858, mob. 603 802 069

Marcel Strnad, MěÚ Příbram, OŽP, 09/2023Počet zobrazení: 77031 | Aktualizováno: 25. 09. 2023