Potřebuji vyřídit

0 15 15

 

Portál občana

 

 Zde jsou návody a formuláře potřebné pro vyřízení záležitostí, které spadají do kompetence Městského úřadu Příbram.

Dopravní úřad

Registr vozidel

Přihlášky ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o výpis z bodového systému

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodu vyslovení zákazu činnosti

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodů zdravotních

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodu dosažení 12 bodů

Žádosti  stanic měření emisí

Žádost o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu - O5

Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče - O5b

Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby již provozované

Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby


 Obecní živnostenský úřad

Živnostenské podnikání

Výpis ze živnostenského rejstříku

Podněty a stížnosti týkající se živnostenského podnikání

Podnikání v zemědělství


Odbor školství, kultury a sportu

Dotace v oblasti výchovy a vzdělávání

Žádost o poskytnutí dotace na kulturu

Žádost o poskytnutí dotace na sport

Žádost o poskytnutí podpory pro církve a náboženské společnosti

Žádost o použití městského znaku


Odbor ekonomický

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze vstupného

Pokyny k veřejným sbírkám

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Ohlášení tomboly

Zápůjčka z Fondu zápůjček města Příbram (FOZ)


Odbor životního prostředí

Čistírny odpadních vod do 50 EO - ohlášení výrobků označených CE

Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa

Domovní čistírna odpadních vod - kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod

Domovní studna - kombinovaná žádost o stavební povolení a o povolení k odběru vod

Evidence a ohlašování odpadů 

Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Manipulační řád vodního díla

Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav

Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Pochybnosti zda jde o pozemek ZPF

Povolení k některým vybranným činnostem dle zákona o vodách

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení nakládání s vodami

Prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Registrace významného krajinného prvku

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Souhlas ke zřizování nebo rušení cest

Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhu trasy

Souhlas s dělením lesního pozemku

Souhlas vodoprávního úřadu

Stanovení ochranných pásem

Stavební povolení k vodním dílům

Udělení nebo odnětí licence pro funkci lesního odborného hospodáře

Užívání vodních děl

Umístění a povolení stavby nebo jiné činnosti, která může snížit nebo změnit krajinný ráz

Ustanovení myslivecké stráže

Ustanovení rybářské stráže

Vydání loveckého lístku

Vydání rybářského lístku

Vyhlášení památného stromu

Vyjádření dle zákona o vodách

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostu do 80 let věku

Výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur

Závazné stanovisko k umístění stavby a změně využití území na lesním pozemku

Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zalesnění pozemků nad 0,5 ha


Odbor komunikace a cestovního ruchu

Žádost o převzetí záštity

Žádost o použití loga města


Odbor občanských agend

Církevní sňatek

Duplikáty matričních dokladů

Legalizace dokladů

Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Poskytnutí údaje z informačního systému

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Přidělení čísla – popisného, evidenčního

Prohlášení o volbě druhého jména

TRVALÝ POBYT – ohlášení změny místa trvalého pobytu

Určení otcovství

Uzavření manželství

Vítání občánků

Vydávání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram

Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Vystavení veřejné listiny o identifikaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice v návaznosti na přihlášení se k národnostní menšině

Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení

Změna jména a příjmení

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ztráty a nálezy

Žádost o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání občanského průkazu

Vyřízení žádosti o náhradu úrazu, případně jiné škodní události, kterou utrpí občan na chodnících města

Povinnost ohlášení ohňostroje


Odbor vnitřních věcí

Oznámení o konání shromáždění

Poskytnutí informací z centrální spisovny MěÚ Příbram 

Žádost o vyhledání údajů o době zaměstnání


Odbor práva a veřejných zakázek

Oznámení přestupku

Souhlas osoby postižené přestupkem


Odbor silničního hospodářství

Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Povolení uzavírky komunikace

Stanovení dopravního značení

Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba

Zvláštní užívání komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

Zvláštní užívání komunikace – umisťování a provozování reklamních zařízení na silnici, místní komunikaci nebo silničním pozemku

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručem

Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Žádost o kolaudaci stavby komunikace

Žádost o povolení odstranění stavby komunikace

Žádost o povolení stavby komunikace nebo její změnu

Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD

Žádost o udělení licence pro provozování linky MHD


 

Odbor správy majetku

Nakládání s pozemky města, věcné břemeno


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Náhradní rodinná péče

Osvojení dítěte manželem matky

Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Úprava poměrů k nezletilému dítěti

Úprava poměrů k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu

Úprava styku s nezletilým dítětem

Výchovné problémy dítěte

Výchovné problémy mladistvého

Zajištění výživy a náklady neprovdané matky

Změny úpravy poměrů k nezletilému dítěti

Zvýšení výživného


Stavební úřad a územní plánování

Návrh na kolaudaci stavby (organizace)

Návrh na kolaudaci stavby (osoby)

Ohlášení odstranění stavby

Ohlášení stavby

Oznámení o užívání stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení změny v užívání stavby

Povolení předčasného užívání stavby

Povolení výjimky z OTP

Územně plánovací informace podle §21 odst. 1 písm a) - c) stavebního zákona

Vydání kolaudačního souhlasu (pro stavby povolené od 1. 1. 2007)

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Vydání rozhodnutí o umístění stavby

Vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Vydání rozhodnutí o změně využití území

Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Vydání stavebního povolení

Vydání územního souhlasu

Změna stavby před dokončením 

 

Jak postupovat při označení provozovny

Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v Příbrami

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

 Počet zobrazení: 166388 | Aktualizováno: 01. 07. 2024