Oddělení registrace vozidel

 

Úřední hodiny       Dovozy - důležité upozornění        Značky na přání       Nejčastěji kladené otázky        Vzory plných mocí       


Vedoucí: Bc. Andrea Sabotová 


Popis činnosti oddělení

Dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
 • rozhoduje o přidělení registrační značky na přání
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty
 • vydává a odebírá paměťovou servisní kartu
 • předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v centrálním registru silničních vozidel
 • vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu

 

Dle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole

 


Seznam činností

 


Formuláře ke stažení (tiskněte oboustranně) 

Žádost o přidělení registrační značky na přání

Žádost o přidělení 3. registrační značky na nosič kol

Poskytnutí údajů z registru vozidel  

Zápis vozidla do registru 

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla 

Vydání nového dokladu k vozidlu 

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky

Vydání registrační značky na vývoz 

Zápis změn údajů v registru vozidel 

Vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku vozidla   

Schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla

Povolení výroby nebo přestavby jednotlivého vozidla

 


V rámci transparentního a rovného přístupu jsou veškeré žádosti vyřizovány výhradně v úředních hodinách a pouze prostřednictvím přepážkových pracovišť. V přímé souvislosti s uvedeným jsou registrační značky přidělovány v chronologickém sledu bez jakékoliv možnosti ovlivnění jejich alfanumerické podoby.Počet zobrazení: 31431 | Aktualizováno: 02. 01. 2015