Oddělení řidičských průkazů


Úřední hodiny

Řidičské průkazy připravené k vyzvednutí


Vedoucí: Zuzana Sedláčková

Popis činnosti oddělení

Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vyměňuje řidičské průkazy členského státu, řidičské průkazy vydané cizím státem podle,
 • vydává a vyměňuje digitální paměťové karty řidiče,
 • zahajuje řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu,
 • zapisuje údaje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • vydává speciální označení vozidel podle (označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu),
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání,

1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,

2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost.

Dle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Dle zákona o silniční dopravě

 • vykonává státní správu ve věcech taxislužby

Seznam činností


Návody a formuláře ke stažení

Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodu vyslovení zákazu činnosti

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodů zdravotních

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odejmutého z důvodu dosažení 12 bodů

Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o výpis z bodového systému

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu - O5

Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby již provozované

Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby

Přihláška ke zkouškám odborné způsobilosti – taxislužbaPočet zobrazení: 20189 | Aktualizováno: 12. 03. 2014