Březnice

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona tímto oznamuje projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březnice (dále jen „zpráva“).

Návrh zprávy je veřejně k nahlédnutí

1/ na MěÚ Březnice,
2/ na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování,
3/ na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Březnice)

po dobu 30 dní, počínaje dnem 31.10.2016.

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zprávy. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.

Zpráva o uplatňování ÚP Březnice - projednávaný návrh

 Počet zobrazení: 572 | Aktualizováno: 31. 10. 2016