Nepomuk

Územní plán Nepomuk – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Nepomuk dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Nepomuk.

Územní plán byl vydán dne 12. 3. 2009, účinnost nabyl dne 4. 4. 2009.

Projektantem územního plánu je Ing. arch. Hana Vokrouhlecká, ČKA 00 586.

Územní plán je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na MÚ Rožmitál pod Třemšínem, odboru výstavby a životního prostředí Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na OÚ Nepomuk, čp. 15, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 2 Územního plánu Nepomuk

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEPOMUK

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Nepomuk dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 2 Územního plánu Nepomuk (dále jen „změna“).

V souladu s § 47 a § 55 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání změny.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době 10.08.2017 do 12.09.2017 je návrh zadání změny zveřejněn na těchto místech:
- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Nepomuk)
- OÚ Nepomuk
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání změny připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Změna č. 2 ÚP Nepomuk - návrh zadání

 Počet zobrazení: 2402 | Aktualizováno: 24. 12. 2009