Ostrov

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OSTROV

pořizovatel: odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram

zhotovitel: Ing. Vladimír Michalec - MM Consult, projektant: Ing. arch. Jarmila Vyšínová

změna vydána Zastupitelstvem obce Ostrov dne 12. 2. 2008.

nabytí účinnosti změny: 28. 2. 2008

změna je k nahlédnutí: 1/ na odboru KRM, 2/ na Stavebním úřadu OÚ Milín, 3/ na Obci Ostrov, 4/ na Krajském úřadu Stč. kraje - odboru územního a stavebního řízení

do dokladové dokumentace z projednání změny je možno nahlédnout na odboru KRM

 

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROV

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTROV

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Ostrov dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Ostrov (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 07.09.2017 do 27.10. 2017 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:

- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Ostrov)
- OÚ Ostrov
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Ostrov - návrh - koordinační výkres

ÚP Ostrov - návrh - text

 

 Počet zobrazení: 1557 | Aktualizováno: 24. 12. 2009