Pečice

Změna č. 2 Územního plánu obce Pečice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Pečice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu obce Pečice.

Změna byla vydána dne 24. 11. 2008, účinnosti nabyla dne 17. 12. 2008.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Stavebním úřadu Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Pečice, č.p. 101, 262 31 Milín

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

 

Úprava ÚP Pečice dle § 188 odst. 1 stavebního zákona

 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU PEČICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Pečice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Úpravu Územního plánu Pečice (dále jen „úprava“).

Jedná se o úpravu dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, kterou se nemění koncepce platného ÚP a jejíž rozsah je následující:

·         aktualizace zastavěného území (§ 58 stavebního zákona)

·         aktualizace stávajících inženýrských sítí a dalších jevů dle aktuálních územně analytických podkladů

·         zapracování jediné dosud vydané změny ÚP, tzn. změny č. 1

·         přepracování ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby korespondovaly s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb., zároveň aby jejich věcný obsah vycházel z platného ÚP

·         přeskupení struktury platného ÚP tak, aby odpovídala příloze č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. (výrok, odůvodnění, ….)

·         vypuštění nepřípustné podrobnosti ÚP (sklony střech, hmotový charakter zástavby …) dle čl. II odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb. a dle přílohy č. 7 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 500/2006 Sb.

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o návrhu úpravy, jehož součástí je veřejné projednání návrhu úpravy. To se uskuteční dne 01.03.2018 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

 

Každý může uplatnit k návrhu úpravy připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu úpravy námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení úpravy, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19  Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

ÚP Pečice - úprava - text

ÚP Pečice - úprava - koordinační výkres

 

 Počet zobrazení: 1722 | Aktualizováno: 24. 12. 2009