Pečice

Změna č. 2 Územního plánu obce Pečice – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Pečice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu obce Pečice.

Změna byla vydána dne 24. 11. 2008, účinnosti nabyla dne 17. 12. 2008.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Stavebním úřadu Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Pečice, č.p. 101, 262 31 Milín

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

 

Úprava ÚP Pečice dle § 188 odst. 1 stavebního zákona

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU PEČICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Pečice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Úpravu Územního plánu Pečice (dále jen „úprava“).

Jedná se o úpravu dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, kterou se nemění koncepce platného ÚP.

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době 01.08.2017 do 18.09.2017 je návrh úpravy zveřejněn na těchto místech:
- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Pečice)
- OÚ Pečice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu úpravy připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Úprava ÚP Pečice - návrh - koordinační výkres

Úprava ÚP Pečice - návrh - text

 

 Počet zobrazení: 1589 | Aktualizováno: 24. 12. 2009