Zbenice

Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Zbenice – oznámení o vydání

 
Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Zbenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Zbenice.
 
Změna byla vydána dne 25. 8. 2009, nabyla účinnosti dne 10. 9. 2009.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
 
Změna je k nahlédnutí
- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na Stavebním úřadu Milín, ul. 11 května 27, 262 31 Milín
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na OÚ Zbenice, čp. 61, 262 31 Milín
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.
 
Toto oznámení je zveřejňěno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.
 

Územní plán Zbenice

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBENICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje na žádost obce Zbenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Zbenice (ÚP).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Návrh zadání ÚP je veřejně k nahlédnutí

1/ na Obecním úřadu Zbenice,
2/ na MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování,
3/ na webu www.pribram.eu (odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – informace k územnímu plánování – obce ORP Příbram – Zbenice)
po dobu 30 dní, počínaje dnem 13.04.2016.

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání ÚP. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.

ÚP Zbenice - návrh zadání

 Počet zobrazení: 2225 | Aktualizováno: 24. 12. 2009