Ochrana osobních údajů

0 0 0

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Město Příbram
Sídlo městského úřadu: Tyršova 108, 261 19 Příbram
IČO: 002 43 132

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („subjektů údajů“) v rámci Správce OÚ je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Správce OÚ zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů subjektů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Správci OÚ zvláštními zákony, případně též smlouvami. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Správce OÚ provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí, kdy je nutná předchozí registrace).

Ochrana osobních údajů se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Správce OÚ uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů, respektuje Správce OÚ jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů. Správce OÚ respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce OÚ zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci kterým je Správce OÚ pověřen, nebo z důvodu oprávněných zájmů Správce OÚ nebo třetí strany. Správce OÚ zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Správce OÚ pak subjektu prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Správce OÚ, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Jak zpracováváme osobní údaje

Zpracování osobních údajů Správcem OÚ je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro subjekty údajů transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Správce OÚ, jako správce osobních údajů ve smyslu ust. čl. 4 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  o ochraně osobních údajů), má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedl vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679 (GDPR), provedl Správce OÚ nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlednil Správce OÚ povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření, která Správce OÚ přijal a průběžně zpřesňuje, aby zajistil soulad s Nařízením EU, jsou v této souvislosti nově rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Správce OÚ. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Které osobní údaje zpracováváme

Ověřování podpisů a listin dle zákona. 21/2006 Sb., o ověřování ve znění pozdějších předpisů  

• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

CzechPOINT

• Účel zpracování: vydávání výpisů dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Stížnosti občanů

• Účel zpracování: příjem a vyřizování stížností, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Výběrová řízení na pracovní pozici

• Účel zpracování: evidence žadatelů pro výběrová řízení, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a u pracovních pozic, kde má Správce OÚ působnost a pravomoc k obsazení pozice • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – trestná činnost, bezúhonnost a jiné údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Personální, platová a mzdová agenda

• Účel zpracování: zajištění pracovněprávních vztahů a dalších obdobných právních poměrů a všech povinností s nimi spojených dle zákoníku práce a dalších souvisejících nebo navazujících zákonů (zejména daně, sociální a zdravotní pojištění, zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád, zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č.148/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – zdravotní stav • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce, pracovníci na DPP/DPČ + osoby s jiným vztahem ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci • Doba uchování: po dobu trvání právního vztahu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Střet zájmů - registr oznámení

• Účel zpracování: vedení registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci (veřejní funkcionáři) • Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Krizové a obranné plánování

• Účel zpracování: dokumentace sloužící k ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů, povinnosti ze zákonů č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce, osoby s jiným vztahem ke správci, osoby bez vztahu ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Přístup k utajovaným informacím

• Účel zpracování: doložení splnění podmínek k přístupu k utajované informaci, povinnost ze zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů zvláštní kategorie údajů – trestná činnost • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Přísedící soudu

• Účel zpracování: volba přísedících soudu, § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – trestná činnost • Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Petice

• Účel zpracování: příjem a vyřizování petic, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Čestné občanství

• Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění, dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Ocenění

• Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění, evidence návrhů na udělení ocenění, dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let   

Přestupkové řízení

• Účel zpracování: vedení přestupkového řízení zejména dle zákona č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů:  oprávněné fyzické a právnické osoby (účastníci řízení), orgány veřejné moci v rámci své působnosti • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Zprávy o pověsti a spolehlivosti

• Účel zpracování: zprávy o pověsti pro účely trestního řízení a prověrky fyzické osoby a držitele zbrojního průkazu (zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 415/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů) • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – údaje o správním trestání • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: oprávněné fyzické a právnické osoby (účastníci řízení), orgány veřejné moci v rámci své působnosti • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Místní referendum

• Účel zpracování: provádění místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Evidence místních poplatků

• Účel zpracování: evidence daní a poplatků dle zákona 565/1990, o místních poplatcích a dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: po celou dobu přihlášení k poplatkové povinnosti, dále 10 let, v případě vymáhání pohledávek na nedoplatcích 20 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Evidence majetku, pojištění

• Účel zpracování: evidence majetku obce, jeho pojištění dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jméno, příjmení, datum narození, titul, trvalé bydliště, místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo, ID datové schránky, číslo bankovního účtu, číslo pojistné smlouvy, průkaz totožnosti – kopie, technický průkaz vozidla – kopie, značka spisu pojistné události, podpis • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce, občané, zaměstnanci správce, pracovníci na DPP/DPČ, osoby vykonávající veřejnou funkci podle ust. par. 201 zákoníku práce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let, a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Vymáhání pohledávek

• Účel zpracování: evidence a správa finančního majetku obce dle zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákona č. 220/2013 Sb., vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek  • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie osobních údajů • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce, občané, zaměstnanci správce, pracovníci na DPP/DPČ, osoby vykonávající veřejnou funkci podle ust. par. 201 zákoníku práce, občané, fyzické osoby podnikající, právnické osoby • Kategorie příjemců údajů: správce, osoby vykonávající veřejnou funkci podle ust. par. 201 zákoníku práce, orgány veřejné moci a další oprávněné osoby • Doba uchování: 10 let, a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Účetnictví a rozpočet • Účel zpracování: vedení účetnictví obce dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce, zaměstnanci správce, pracovníci na DPP/DPČ, osoby vykonávající veřejnou funkci podle ust. par. 201 zákoníku práce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Agenda hazardních her

• Účel zpracování: povolení k umístění herního prostoru a planění poplatkových povinností dle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie osobních údajů • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby • Kategorie příjemců údajů: správce, občané, orgány veřejné moci a další oprávněné osoby • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Veřejné zakázky • Účel zpracování: realizace zakázky, uzavírání smluv a objednávek • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Vydávání občanských průkazů

• Účel zpracování: vydávání občanských průkazů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci své působnosti • Doba uchování: 20 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Cestovní doklady

• Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 15 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče

• Účel zpracování: vydávání řidičských a profesních průkazů řidiče, zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, provozovatelů autoškol • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce, žadatelé, provozovatelé autoškol • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby + orgány veřejné moci v rámci své působnosti • Doba uchování: po dobu života řidiče plus 1 rok po jeho úmrtí, a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Evidence motorových vozidel

• Účel zpracování: evidence motorových vozidel • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby (účastníci řízení), orgány veřejné moci v rámci své působnosti• Doba uchování: 5 let po vyřazení vozidla a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Povolení na provoz stanic pro měření emisí automobilů

• Účel zpracování: vydávání povolení na provoz stanic pro měření emisí automobilů dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje žadatelů o povolení a provozovatelů stanic • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby (účastníci řízení), orgány veřejné moci v rámci své působnosti • Doba uchování: 5 let zániku stanice a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Postup podle zákona o ochraně ovzduší

• Účel zpracování: postup dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Postup podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění  

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 50 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Vodoprávní evidence

• Účel zpracování: zpracování údajů dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 50 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací

• Účel zpracování: postup dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Postup podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Postup podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Poskytování informací dle zákona č. 123/19989 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění

• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let

Postup podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 15 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Postup podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Postup podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy dle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Postup podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských zdrojů rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce  • Kategorie příjemců údajů: správce  • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Postup podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Postup podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Postup podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

 • Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Řízení vedená podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

• Účel zpracování: regulace stavební činnosti - vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s fyzickými i právnickými osobami • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby a po jejím odstranění 20 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Přidělování čísel popisných a evidenčních

• Účel zpracování: označování číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: po dobu existence budovy

Obecní živnostenský úřad

• Účel zpracování: postupy ve věcech dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Evidence zemědělských podnikatelů

• Účel zpracování: vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Agenda trhů a tržních prodejů

• Účel zpracování: pro organizaci a řízení trhů a tržních akcí • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Sociální kuratela

• Účel zpracování: péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb., - o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 110/2006 Sb., o existenčním minimu; zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody; zákon č. 345/1999 Sb., řád výkonu trestu odnětí svobody; zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby; zákon č. 109/1999 Sb., řád výkonu vazby; zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence;  v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (zvláštní kategorie údajů: trestná činnost, informace týkající se umístění v institucionální péči - ústavní a ochranná výchova, výkon vazby a výkon trestu, výkon zabezpečovací detence, jiné osobní údaje), jiné osobní údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Sociálně-právní ochrana dětí

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů, jiné osobní údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli, osoby bez vztahu k oznamovateli • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 15 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Sociální práce

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění • Kategorie osobních údajů: identifikační a adresné údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli • Kategorie příjemců údajů: oznamovatel, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Parkovací průkazy

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Veřejné opatrovnictví

• Účel zpracování: agenda veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, vedená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů, jiné osobní údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR) • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Zástup při uzavírání smluv o poskytování sociální služby

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby ČR) • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Sociální pohřby

• Účel zpracování: agenda vedená na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektů údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli • Kategorie příjemců údajů: správce, jiní příjemci (právnické osoby ČR, fyzické osoby ČR) • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Stanovení úhrady za stravu a péči

• Účel zpracování: agenda vedená na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, členové oznamovatele • Kategorie příjemců údajů: správce, klienti správce, právnické nebo fyzické osoby v ČR • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Nálezy věcí a zvířat

• Účel zpracování: evidence a přihlášení nálezu věci nebo zvířete dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 3 roky a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Zpracování případů protiprávního jednání

• Účel zpracování: řešení přestupků a zpracování podkladů pro příslušné orgány, dle č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích a dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – přestupkové jednání, údaje o správním trestání • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 3 roky a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Pořizování obrazových a zvukových záznamů z veřejných prostranství a zákroků

• Účel zpracování: dokladování protiprávního jednání, prevence, identifikace osob, dle § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – přestupkové jednání, údaje o správním trestání • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 1 měsíc a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Oznámení od občanů (veřejnosti)

• Účel zpracování: evidence oznámení (podnětů) od občanů, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 3 roky a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Zjišťování totožnosti osoby při právním zájmu jiného občana

• Účel zpracování: poskytnutí totožnosti osoby při právním zájmu další osoby, dle §12 odst. 2 písm. e), f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, fyzická osoba v ČR i v zahraničí • Doba uchování: 3 roky a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Žádosti o podání vysvětlení od občana

• Účel zpracování: využití oprávnění požadovat vysvětlení, dle §12 odst. 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; zvláštní kategorie údajů – trestná činnost • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 3 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Hlášení pobytu obyvatel

• Účel zpracování: evidence, přihlášení, změny a zrušení trvalého pobytu • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci v rámci • Doba uchování: 50 let, u poskytnutí údajů z informačního systému EO 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Matrika

• Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci i • Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let, změna jména a příjmení 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Volební agenda - volební seznamy

• Účel zpracování: stálý seznam voličů, zvláštní seznam voličů, registrace kandidátů v případě komunálních a senátních voleb • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: seznam voličů: stále - seznam je průběžně aktualizován, registrace kandidátů: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Volební agenda - Okrskové volební komise

• Účel zpracování: zajištění voleb • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu   

Volební agenda - Vydávání voličských průkazů

• Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu  

Postup podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

• Účel zpracování: postup podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 až 15 let po uzavření spisu a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Centrální registr dopravců (CRD)

• Účel zpracování: zpracování údajů dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: po dobu platnosti oprávnění k podnikání

Postup podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v platném znění, včetně vydávání výjimek z dopravního značení a stanovování jak přechodnou, tak místní úpravy provozu • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: po dobu existence stavby a po jejím odstranění dvacet let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Soudní řízení

• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy, návrhy, žaloby, exekuce, odvolání • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce + oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Smlouvy o kulturním vystoupení, o spolupráci, o dílo, o vytvoření díla

• Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření díla a jeho dalším užití, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let

Smlouvy, jejichž předmětem jsou majetkoprávní dispozice s majetkem města - nájemní, pachtovní, kupní, darovací, směnné, o výpůjčce a jiné

• Účel zpracování: realizace majetkoprávních dispozic s majetkem obce v souladu se specifickými zákonnými požadavky, administrace žádostí o uzavření smlouvy • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce, oprávněné fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci • Doba uchování: 10 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Výkon práva shromažďovacího

• Účel zpracování: zajištění možnosti výkonu shromažďovacího práva dle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, vedení seznamu svolavatelů shromáždění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: svolavatelé shromáždění • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Spisová služba

• Účel zpracování: zajištění výkonu spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram

• Účel zpracování: veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 5 let a dále dle Spisového a skartačního řádu včetně Spisového a skartačního plánu

Systém prostupného bydlení (sociální bydlení)

• Účel zpracování: žádosti a jejich administrace podle „Směrnice Města Příbram č.1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů, jiné osobní údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let a 

Bytové domy zvláštního určení (DPS, KoDuS)

• Účel zpracování: žádosti a jejich administrace podle „Směrnice Města Příbram č.1/2018/MěÚ Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“ na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů, jiné osobní údaje • Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce • Kategorie příjemců údajů: správce • Doba uchování: 10 let

Evidence a hlášení pracovních úrazů

• Účel zpracování:stanovený postup dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v platném znění • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů – zdravotní stav, lékařské zprávy • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci správce a osoby s jiným vztahem ke správci • Kategorie příjemců údajů: správce a oprávněné orgány • Doba uchování: 10 let a dále dle spisového a skartačního řádu

Jednotky požární ochrany

• Účel zpracování: stanovený postup dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zajištění pracovně právních vztahů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie údajů  -zdravotní a profesní způsobilost • Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci • Kategorie příjemců údajů: správce, HZS ČR • Doba uchování: 5 let a dále dle spisového a skartačního řádu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů čili DPO

Správce OÚ zřídil funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“/“DPO“). Kontakty na pověřence jsou zveřejněny na www.pribram.eu.

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 26.9.2018 v 15:32.

 Počet zobrazení: 16597 | Aktualizováno: 14. 06. 2019