Žádost o vydání cestovního pasu

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018 Na Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny cestovní doklady s datem podání žádosti do 07.07.2021 včetně.

Úřední hodiny

Pondělí8:00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
13.00-15.00
Středa8:00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
13.00-15.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram, I. patro.

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Další informace

Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

 • Úřední hodiny         
 • Stav na přepážkách on-line       
 • Elektronické objednání 

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
O vydání cestovního pasu lze požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřadu městské části Prahy 1 až 22 a na zastupitelských úřadech ČR, Ministerstvo vnitra České republiky (pouze ve zkrácených lhůtách).

Důležité upozornění

Upozorňujeme, že neplatné cestovní pasy se dle zákona o cestovních dokladech odevzdávají. Pokud občan ČR cestovní pas nepožaduje obnovit, je i zde povinnost odevzdat neplatný cestovní pas na oddělení OP a CD MěÚ Příbram.

Další potřebné doklady, informace apod.

K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládají tyto doklady (v originále):

1) Občané starší 18 let:

 • platný občanský průkaz (v případě jeho ztráty potvrzení o občanském průkazu a rodný list).

2) Občané 15 – 18 let:

 •  platný občanský průkaz + rodný list,
 • nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče s platným občanským průkazem), dává souhlas s vydáním cestovního dokla

3) Občané mladší 15 let:

 • rodný list,
 • při vydání 1. cestovního pasu rodné listy rodičů dítěte,
 • občanský průkaz rodiče, který dítě doprovází.

  Vysokoškolské tituly se do cestovních pasů nezapisují.

  Všechny neplatné cestovní pasy se vracejí.

  Děti se do cestovních pasů rodičů nezapisují.

Základní informace

 • vydávají se cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-Pasy), od 1. dubna 2009 jsou v nosiči dat uloženy dva biometrické údaje – biometrické zobrazení obličeje a otisky prstů,
 • cestovní pas se vydává všem občanům České republiky bez ohledu na věk.

Postup

Žádá se osobně na příslušném oddělení MěÚ Příbram nebo na jiném úřadě viz. výše. Elektronické podání žádosti není přípustné.

Postup se nevztahuje na občany jiných států.

Lhůta pro vyřízení

 • e-Pas - 30 dnů,
 • e-Pas ve zkrácené lhůtě (BLESK) - 24 hodin v pracovních dnech nebo 5 pracovních dnů.

Platnost

e-Pas i e-Pas typu BLESK:

 • pro občana staršího 15 let - 10 let,
 • pro občana mladšího 15 let - 5 let.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žádost o e-Pas podává:

 • osobně občan starší 15 let,
 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce podepíše souhlas při podání žádosti před úředníkem,
 • pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce (rodič) za přítomnosti dítěte (z důvodu pořízení fotografie),
 • místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena, podává žádost zákonný zástupce po předložení rozsudku okresního soudu o určení opatrovnictví.

  Občan je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Převzetí cestovního pasu

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost je omezena.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může občan převzít u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, místo převzetí uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech 24 hodin může převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách (platné od 16.02.2021 do odvolání)

 • pondělí, středa: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00 hod. 
 • pátek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00 hod. 

  Cestovní pas vydaný 5 pracovních dnů může převzít u Ministerstva vnitra České republiky nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu

Držitel cestovního dokladu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání. V zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Formulář, kde je k dispozici

Pro e-Pas formulář není, žádost se nabírá digitálně.

Právní předpis podle kterého se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Správní poplatky

1) e-Pas vydání ve lhůtě 30 dnů:

 • občan starší 15 let – 600,- Kč,
 • občan mladší 15 let – 100,- Kč,

2) e-Pas vydání 24 hodin v pracovních dnech:

 • občan starší 15 let - 6.000,- Kč,
 • občan mladší 15 let - 2.000,- Kč,

3) e-Pas vydání 5 pracovních dnů:

 • občan starší 15 let - 3.000,- Kč,
 • občan mladší 15 let - 1.000,- Kč,

  Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Opravné prostředky

Cestovní doklady se vydávají a změny v cestovních dokladech se provádějí ve
správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Proti rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu, odnětí cestovního dokladu nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Kde získáte další informace

 Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá

Hana ČapkováPočet zobrazení: 50789 | Aktualizováno: 20. 07. 2021