Žádost o vydání cestovního pasu

0 0 0

Další informace      

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Základní informace

Cestovní pas se vydává všem občanům České republiky bez ohledu na věk.

Vydávají se cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické zobrazení obličeje a otisky prstů).

Postup

O vydání cestovního pasu dále jen CP (s patřičnými doklady) je možné zažádat

 • osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (1. patro), 
 • na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR (není omezeno místem trvalého pobytu), 
 • prostřednictvím úřadů městských částí Prahy, 
 • prostřednictvím magistrátů měst na území ČR, 
 • prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání), ale pouze doklady vyráběné ve zkrácené lhůtě 24 hodin (www.mvcr.cz).

Tento postup se nevztahuje na občany jiných států.

Vydání cestovního pasu (žadatelem je občan ČR starší 18 let) 

 • žadatel předloží platný občanský průkaz.

Žádost o výměnu stávajícího CP z důvodu skončení platnosti (žadatelem je občan ČR starší 18 let) 

 • žadatel předloží občanský průkaz a původní CP.

Žádost o CP u občana staršího 15 a mladšího 18 let 

 • žadatelem je občan starší 15 a mladší 18 let, který předloží platný občanský průkaz a rodný list v originále,
 • při podávání žádosti je nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče s platným občanským průkazem), který dává písemný souhlas s vydáním CP. Tento souhlas podepisuje do žádosti před úředníkem.

Žádost o CP u občana mladšího 15 let 

 • žadatelem je zákonný zástupce (rodič) občana mladšího 15 let, který předkládá platný občanský průkaz a rodný list občana mladšího 15 let v originále.

Žádost o nový CP z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození původního CP 

 • žadatel předloží platný občanský průkaz.

Žádost o CP u občana, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu 

 • zákonný zástupce předkládá občanský průkaz nebo rodný list zastupovaného, rozsudek soudu o omezení svéprávnosti, listinu o ustanovení opatrovníka. Opatrovník nebo zákonný zástupce předloží svůj platný OP.
 • místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, poručník, opatrovník, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Žádost o CP po nabytí státního občanství ČR

 • žadatel předloží platný občanský průkaz, nebo rodný/křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže rodné číslo není uvedeno na jiném předkládaném dokladu. Dále předloží osvědčení o státním občanství ČR.

Do podávané žádosti je občan povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Postup se nevztahuje na občany jiných států.

Lhůta pro vyřízení

 • cestovní pas - 30 dnů,
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě (BLESK) - 24 hodin v pracovních dnech nebo 5 pracovních dnů.

Platnost

Cestovní pas:

 • pro občana staršího 15 let - 10 let,
 • pro občana mladšího 15 let - 5 let.

Převzetí cestovního pasu 

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost je omezena.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může občan převzít u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, místo převzetí uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech 24 hodin může převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) - www.mvcr.cz

       Cestovní pas vydaný 5 pracovních dnů může převzít u Ministerstva vnitra České republiky nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u           kterého podal žádost o jeho vydání.

Oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu

Držitel cestovního pasu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání. V zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také orgánu příslušnému k vydání cestovního pasu.

Formulář, kde je k dispozici

Formuláře o vydání cestovního pasu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají (vše probíhá elektronicky).

Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Správní poplatky

1) ve lhůtě 30 dnů:

 • občan starší 15 let – 600 Kč,
 • občan mladší 15 let – 100 Kč,

2) ve lhůtě 5 pracovních dnů:

 • občan starší 15 let - 3.000 Kč,
 • občan mladší 15 let - 1.000 Kč,

3) ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech:

 • občan starší 15 let - 6.000 Kč,
 • občan mladší 15 let - 2.000 Kč,

4) poplatek ve výši 100 Kč za převzetí nového cestovního pasu na jiném úřadě než byla žádost podána. 

Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání cestovního pasu v hotovosti či platební kartou v pokladně, na přepážce pouze platební kartou.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá

Jana BarákováPočet zobrazení: 87236 | Aktualizováno: 08. 04. 2024