Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Žádost o vydání cestovního pasu


Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny cestovní doklady s datem podání žádosti do 12.10.2020 včetně. Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

Stav na přepážkách on-line

Elektronické objednání

Výměna neplatných dokladů - cestovní doklady

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, I. patro, Odbor občanských agend, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.
O vydání cestovního pasu lze požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřadu městské části Prahy 1 až 22 a na zastupitelských úřadech ČR, Ministerstvo vnitra České republiky (pouze ve zkrácených lhůtách).

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018


Důležité upozornění:
Upozorňujeme, že neplatné cestovní pasy se dle zákona o cestovních dokladech odevzdávají. Pokud občan ČR cestovní pas nepožaduje obnovit, je i zde povinnost odevzdat neplatný cestovní pas na oddělení OP a CD MěÚ Příbram.

 

Další potřebné doklady, informace apod.:
K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládají tyto doklady (v originále):

Občané starší 18 let:
- platný občanský průkaz (v případě jeho ztráty potvrzení o občanském průkazu a rodný list).

Občané 15 – 18 let:
- platný občanský průkaz + rodný list,
- nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče s platným občanským průkazem), dává souhlas s vydáním cestovního dokladu

Občané mladší 15 let:
- rodný list,
- při vydání 1. cestovního pasu rodné listy rodičů dítěte,
- občanský průkaz rodiče, který dítě doprovází.

Vysokoškolské tituly se do cestovních pasů nezapisují.

Všechny neplatné cestovní pasy se vracejí.

Děti se do cestovních pasů rodičů nezapisují.

Základní informace:
- vydávají se cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-Pasy), od 1. dubna 2009 jsou v nosiči dat uloženy dva biometrické údaje – biometrické zobrazení obličeje a otisky prstů,

- cestovní pas se vydává všem občanům České republiky bez ohledu na věk.

Postup:
Žádá se osobně na příslušném oddělení MěÚ Příbram nebo na jiném úřadě viz. výše. Elektronické podání žádosti není přípustné.

Postup se nevztahuje na občany jiných států.

Lhůta pro vyřízení:
e-Pas - 30 dnů,
e-Pas ve zkrácené lhůtě (BLESK) - do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů.

Platnost:
e-Pas i e-Pas typu BLESK:
- pro občana staršího 15 let - 10 let,
- pro občana mladšího 15 let - 5 let.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žádost o e-Pas podává:
- osobně občan starší 15 let,
- občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce podepíše souhlas při podání žádosti před úředníkem,
- pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce (rodič) za přítomnosti dítěte (z důvodu pořízení fotografie),
- místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
- za občana, jehož svéprávnost je omezena, podává žádost zákonný zástupce po předložení rozsudku okresního soudu o určení opatrovnictví.

Občan je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Převzetí cestovního pasu:
Občan je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Převzetí cestovního pasu:
- občan starší 15 let,
- zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost je omezena.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů může občan převzít u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, místoi převzetí uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin může převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách:
pondělí, středa: 8:00 - 11:30 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 16:00 hod.
úterý, čtvrtek: 8:00 - 11:30 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 15:00 hod. 
pátek: 8:00 - 10:30 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 11:30 - 13:30 hod.  


Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít u Ministerstva vnitra České republiky nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu:
- držitel cestovního dokladu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání. V zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Formulář, kde je k dispozici:
- pro e-Pas formulář není, žádost se nabírá digitálně.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Správní poplatky:
e-Pas vydání ve lhůtě 30 dnů:
- občan starší 15 let – 600,- Kč,
- občan mladší 15 let – 100,- Kč,

e-Pas vydání do 24 hodin v pracovních dnech:
- občan starší 15 let - 6.000,- Kč,
- občan mladší 15 let - 2.000,- Kč,

e-Pas vydání do 5 pracovních dnů:
- občan starší 15 let - 3.000,- Kč,
- občan mladší 15 let - 1.000,- Kč,

Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Opravné prostředky:
Cestovní doklady se vydávají a změny v cestovních dokladech se provádějí ve
správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Proti rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu, odnětí cestovního dokladu nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Kde získáte další informace:
- na www.mvcr.cz
- na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, tel. 318 402 590.

Za správnost návodu odpovídá:
Hana ČapkováPočet zobrazení: 46546 | Aktualizováno: 20. 10. 2020