Žádost o vydání cestovního pasu

0 0 0

Další informace      

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Další potřebné doklady, informace apod.

K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládají tyto doklady (v originále):

1) Občané starší 18 let:

 • platný občanský průkaz (v případě jeho ztráty rodný list).

2) Občané 15 – 18 let:

 • platný občanský průkaz + rodný list,
 • nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče s platným občanským průkazem), dává souhlas s vydáním cestovního dokladu.

3) Občané mladší 15 let:

 • rodný list,
 • občanský průkaz rodiče, který dítě doprovází.

Základní informace

 • vydávají se cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické zobrazení obličeje a otisky prstů), 
 • cestovní pas se vydává všem občanům České republiky bez ohledu na věk.

Postup

Žádá se osobně na příslušném oddělení MěÚ Příbram nebo na jiném úřadě viz. výše. Elektronické podání žádosti není přípustné.

Postup se nevztahuje na občany jiných států.

Lhůta pro vyřízení

 • cestovní pas - 30 dnů,
 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě (BLESK) - 24 hodin v pracovních dnech nebo 5 pracovních dnů.

Platnost

Cestovní pas a cestovní pas typu BLESK:

 • pro občana staršího 15 let - 10 let,
 • pro občana mladšího 15 let - 5 let.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žádost o cestovní pas podává:

 • osobně občan starší 15 let,
 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce podepíše souhlas při podání žádosti před úředníkem,
 • pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce (rodič) za přítomnosti dítěte (z důvodu pořízení fotografie),
 • místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, poručník, opatrovník, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena, podává žádost zákonný zástupce po předložení rozsudku okresního soudu o určení opatrovnictví.

  Občan je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Převzetí cestovního pasu

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost je omezena.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může občan převzít u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, místo převzetí uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

  Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech 24 hodin může převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) - www.mvcr.cz

       Cestovní pas vydaný 5 pracovních dnů může převzít u Ministerstva vnitra České republiky nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u         kterého podal žádost o jeho vydání.

Oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu

Držitel cestovního pasu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání. V zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také orgánu příslušnému k vydání cestovního pasu.

Formulář, kde je k dispozici

Formuláře o vydání cestovního pasu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají (vše probíhá elektronicky).

Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Správní poplatky

1) ve lhůtě 30 dnů:

 • občan starší 15 let – 600 Kč,
 • občan mladší 15 let – 100 Kč,

2) ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech:

 • občan starší 15 let - 6.000 Kč,
 • občan mladší 15 let - 2.000 Kč,

3) ve lhůtě 5 pracovních dnů:

 • občan starší 15 let - 3.000 Kč,
 • občan mladší 15 let - 1.000 Kč,

  Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá

Jana BarákováPočet zobrazení: 76116 | Aktualizováno: 28. 02. 2023