Uzavření manželství

Postup při konání sňatečních obřadů od 22.01.2021     
 
Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19  Příbram I, 1. patro, č. dveří 215.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu),
•  rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
• příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky).

Cizinci:
•  cestovní doklad,
•  rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
•  vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
•  popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem,
•  potvrzeni o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané PČR; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace:

Manželství lze uzavřít:
•  před kterýmkoliv matričním úřadem,
•  před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
•  před orgánem státem registrované církve,
•  před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
•  před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
•  v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
•  před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
•  v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Postup:
Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví na oddělení matriky, obřadů a slavností, kde dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství" (tento lze i vytisknout zde-tisknout pouze na A3 oboustranně) a další instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti. 

Manželství nemůže být uzavřeno:
•  se ženatým nebo vdanou ženou,
•  mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
•  nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let,
•  osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
•  osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:
•  jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
•  jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
•  jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu,církve nebo náboženské společnosti,
•  jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem,
•  jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Snoubenci, nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Další účastníci řízení:
Pokud snoubenec, (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
•  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
•  uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li pobyt na území ČR - 3.000,-Kč,
•  uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,-Kč,
•  vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,-Kč.

Poplatky se platí před provedením úkonu - v hotovosti.

Radou města byly stanoveny tyto dny, čas a místo konání svatebních obřadů:
1) každý pátek
čas – 9.00 – 14.00 hod.
místo – obřadní síň MěÚ Příbram
V tento den, čas a místě, je uzavírání manželství bez poplatku.

2) každá druhá a čtvrtá sobota v měsíci
čas – 9.00 – 14.00 hod.
místo – obřadní síň MěÚ Příbram
V těchto dnech, čase a místě se platí poplatek 1000,- Kč dle zákona o správních poplatcích.

V obřadní síni zajišťujeme přítomnost matrikářky a oddávajícího. Hudební doprovod na varhany zajišťuje pan Josef Mestl - repertoárový list Mestl nebo pan Jaroslav Šimůnek, DiS. - repertoárový list Šimůnek  oba za poplatek 300,- Kč. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD. Další služby jako je slavnostní přípitek, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. Další informace poskytne přímo matrikářka.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580.

Zámeček-Ernestinum

Zámeček-Ernestinum

 

Obřadní síň - Zámeček-Ernestinum

Obřadní síň - Zámeček-Ernestinum

 

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 19174 | Aktualizováno: 02. 11. 2020