Uzavření manželství

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu),
 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky).

Cizinci

 • cestovní doklad,
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem,
 • potvrzeni o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané PČR; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace

Manželství lze uzavřít

 • před kterýmkoliv matričním úřadem,
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem,
 • před orgánem státem registrované církve,
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Postup

Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví na Oddělení matriky, kde dostanou k vyplnění „Dotazníku k uzavření manželství" a další instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti. 

Postup se nevztahuje na:

Manželství nemůže být uzavřeno

 • se ženatým nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem.

Lhůta pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky, event. lze vytisknout zde: Dotazník k uzavření manželství - tisknout pouze na A3 oboustranně. 

Další účastníci řízení

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Správní (případně jiný) poplatek

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li pobyt na území ČR - 5.000 Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000 Kč,
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3.000 Kč.

Radou města byly stanoveny tyto dny, čas a místo konání svatebních obřadů

 • každý pátek v době od 9.00 do 14.00 hod. v obřadní síni MěÚ Příbram (Zámeček-Ernestinum). V tento den, čas a místě, je uzavírání manželství bez poplatku.

Poznámky

V obřadní síni zajišťujeme přítomnost matrikářky a oddávajícího. Hudební doprovod na varhany zajišťuje pan Josef Mestl - repertoárový list Mestl nebo pan Jaroslav Šimůnek, DiS. - repertoárový list Šimůnek  oba za poplatek 300 Kč. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD či flashdisku. Další služby jako je slavnostní přípitek, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. 

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Zámeček-Ernestinum

Zámeček-Ernestinum

Obřadní síň - Zámeček-Ernestinum

obřadní síň

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 36169 | Aktualizováno: 19. 02. 2024