Žádost o vydání občanského průkazu

Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny občanské průkazy s datem podání žádosti do 04.10.2019 včetně. Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

Stav na přepážkách on-line

Elektronické objednání

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka 19, I. patro, telefon 318 402 587, 318 402 588, 318 402 589. Ve zkrácených lhůtách do 24 hodin v pracovních dnech a do 5 pracovních dnech u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Fronta na úřadě - jak ušetřit čas při vyřizování žádostí o občanské průkazy

Upozorňujeme, že úřední dny nejsou pouze v pondělí a ve středu, kdy je zde ve frontě velký počet žadatelů čekajících na vyřízení svých žádostí, ale též v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny mohou občané z důvodu menšího počtu přítomných klientů vyřídit své žádosti podstatně rychleji.
(Úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hodin, kdy poslední žadatel je odbavován 15 minut před jejich skončením. V případě velkého počtu čekajících může být elektronický systém pro příjem žádosti vypnut i 60 či 90 minut před skončením úředních hodin, aby všichni zaregistrovaní mohli být odbaveni).

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vždy předložit:
- dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

Specifické případy:
- z důvodu ztráty OP, odcizení OP, poškození nebo zničení OP:
potvrzení o občanském průkazu (pokud bylo vystaveno) – rodný list (nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz),

- z důvodu změny stavu (provdáním) a změny trvalého pobytu:
dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně stavu společně s oddacím listem
dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu,

- z důvodu změny stavu (ovdověním) a změny stavu (rozvodem):
dosavadní občanský průkaz a úmrtní list partnera
dosavadní občanský průkaz a rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci

- žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání, dosavadní OP

- občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, předloží rodný list, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, OP opatrovníka nebo zákonného zástupce

- první občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství:
rodný nebo křestní list
doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu – v českém jazyce)
případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana
osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas

Vydání I. občanského průkazu (žadatelem je občan, který dovršil 15-ti let):
- rodný list žadatele
- platný cestovní pas žadatele nebo rodný list jednoho z rodičů (na prokázání státního občanství)
- občanský průkaz rodiče, který žadatele doprovází (pouze v případě, že žadatel je mladší 15-ti let).
Podání žádosti je bezplatné pokud občan dovršil věk 15 let, tento OP má platnost 10 let (žádost podat nejpozději do 1 měsíce po dovršení 15 let věku žadatele.

Základní informace:
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo zákonný zástupce. Za občana mladšího 15 ti let žádá o vydání jeho zákonný zástupce, podmínky stejné jako u I. občanského průkazu.

Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Postup:
O vydání občanského průkazu (s patřičnými doklady) je možné zažádat:

- osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Příbram I, gen. Tesaříka 19 (I. patro)
- prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR
- prostřednictvím úřadů městských částí Praha,
- prostřednictvím magistrátů měst na území Čeké republiky,
- prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky - Na Pankráci, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).

Občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu.

Postup se nevztahuje na:
Občany, kteří nemají uděleno státní občanství ČR (tzn. nejsou držiteli platného cestovního pasu ČR nebo osvědčení o nabytí státního občanství ČR) a nemají trvalý pobyt na území ČR.

Lhůta pro vyřízení:
Občanský průkaz se vyhotoví občanovi:
- do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému úřadu,
- do 5 pracovních dnů,
- do 24 hodin v pracovních dnech.

Občan je povinen zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení OP.

Doba platnosti občanského průakzu:
- 10 let,
- 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
- 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Formulář, kde je k dispozici:
Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají, (vše probíhá elektronicky).

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Související předpisy:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50,- Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300,- Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500,- Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500,- Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 1.000,- Kč.

Jiné správní poplatky:
- ve výši 100,- Kč za občanský průkaz odcizený, ztracený, poškozený,
- ve výši 100,- Kč za převzetí nového občanského průkazu na jiném úřadě, než kde byla žádost podána,
- ve výši 200,- Kč za zapsání titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Kde získáte další informace:

Měú Příbram, Odbor občanských agend – oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů - tel. 318 402 587, 318 402 588, 318 402 589.
Další informace najdete na www stránkách: www.mvcr.cz

Poznámky:
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Marcela VívodováPočet zobrazení: 46069 | Aktualizováno: 05. 02. 2019