Žádost o vydání občanského průkazu

0 0 0

Další informace        

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 

Základní informace

Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost o vydání OP prostřednictvím opatrovníka nebo zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.

Dětem do 15 let lze vydat OP, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do států dalších: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Island, Makedonie, Norsko, Srbsko a Švýcarsko.

Postup

O vydání občanského průkazu (s patřičnými doklady) je možné zažádat

 • osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (1. patro), 
 • na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR (není omezeno místem trvalého pobytu), 
 • prostřednictvím úřadů městských částí Prahy, 
 • prostřednictvím magistrátů měst na území ČR, 
 • prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání), ale pouze doklady vyráběné ve zkrácené lhůtě 24 hodin (mvcr.cz).

Tento postup se nevztahuje na občany, kteří nemají uděleno státní občanství ČR (tzn. nejsou držiteli platného cestovního pasu ČR nebo osvědčení o nabytí státního občanství ČR) a nemají trvalý pobyt na území ČR.

Vydání prvního občanského průkazu (žadatelem je občan ČR, který dovršil 15 let) 

 • žadatel předloží svůj rodný list nebo platný cestovní pas,
 • žádost je bez správního poplatku a žadatel je povinen ji podat nejdříve v den 15. narozenin a nejpozději do 30 kalendářních dnů od nich,
 • hotový OP musí převzít osobně po předložení rodného listu nebo cestovního pasu.

Žádost o výměnu stávajícího OP z důvodu skončení platnosti dokladu

 • žadatel předloží původní OP a pokud je již dle uvedeného data neplatný, předloží platný řidičský průkaz nebo platný cestovní pas, nebo originál rodného listu.
 • o OP je možno podat žádost již v posledních 6 měsících před projitím data platnosti a to bezplatně. Žádost podaná s větším předstihem je zpoplatněna.

Žádost o výměnu OP z důvodu změny trvalého pobytu

 • žadatel předloží dosavadní OP a potvrzení o změně trvalého pobytu

Žádost o OP z důvodu změny rodinného stavu (provdáním, ovdověním nebo rozvodem)

 • žadatel předloží dosavadní OP a doklad prokazující změnu stavu tj. oddací list, úmrtní list nebo rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci (vždy v českém jazyce).

Žádost o OP z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození 

 • žadatel předloží buď platný cestovní pas nebo řidičský průkaz, nebo originál rodného listu.

Žádost o OP u občana, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu

 • žadatel předkládá dosavadní OP nebo rodný list v originále, rozsudek soudu o omezení svéprávnosti, listinu o ustanovení opatrovníka. Opatrovník nebo zákonný zástupce předloží svůj platný OP.

Žádost o OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR

 • žadatel předloží rodný nebo křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže rodné číslo není uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o rodinném stavu tj. oddací list, úmrtní list nebo rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci v českém jazyce. Dále předloží platný cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví občanovi:

 • 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému úřadu,
 • 5 pracovních dnů,
 • 24 hodin v pracovních dnech.

  Občan je povinen zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení OP.

Doba platnosti občanského průkazu

 • 10 let,
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Formulář, kde je k dispozici

Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají (vše probíhá elektronicky).

Jak nahlásit ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu

Při ztrátě či odcizení občanského průkazu lze tuto událost nahlásit na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností osobně nebo prostřednictvím své soukromé datové schránky (tj. datová schránka pro fyzickou osobu). 

Toto ohlášení nevyžaduje žádnou speciální žádost, postačí volnou formou napsat své osobní údaje (tj. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt) a popsat událost, ke které došlo (tj. jak k události došlo a zda se jedná o ztrátu nebo odcizení). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností po doručení tohoto oznámení datovou zprávou občanský průkaz zablokuje. 

Následně je občan povinen se do 15 dnů ode dne, kdy oznámení datovou zprávou podal, dostavit osobně na úřad obce s rozšířenou působností k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu. U podání žádosti je nutné předložit nějaký doklad prokazující totožnost (tj. platný cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo originál rodného listu) a uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč. 

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě 30 dnů - 100 Kč,
 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 300 Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 500 Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 1.000 Kč.

Jiné správní poplatky

 • ve výši 200 Kč za občanský průkaz odcizený, ztracený, poškozený,
 • ve výši 100 Kč za převzetí nového občanského průkazu na jiném úřadě, než kde byla žádost podána.

  Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání občanského průkazu v hotovosti či platební kartou v pokladně, na přepážce pouze platební kartou.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Poznámky

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá

Jana BarákováPočet zobrazení: 102546 | Aktualizováno: 22. 03. 2024