Ohlášení stavby

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Kontakt

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram

Základní informace

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m² celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše
  s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 •  podzemní stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
 •  stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
 • stavby do 50 m² celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 •  stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m² nejvíce však do 1 000 m², které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
 •  stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
 •  terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
 • udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v předchozím odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil.

Další potřebné doklady, informace, apod.

 • Vyplněný formulář ohlášení + další doklady uvedené v části B formuláře

Formulář

je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ke stažení zde: OHLÁŠENÍ STAVBY

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace

Na stránkách stavebního úřadu - zde

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřadu

 

 Počet zobrazení: 31191 | Aktualizováno: 26. 09. 2013