Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, přepážka 7 a 8 "Registr řidičských průkazů".

Potřebné doklady: Doklad totožnosti, v případě rozšíření řidičského oprávnění také stávající řidičský průkaz.

Základní informace: Řidičské oprávnění je způsobilost k řízení motorových vozidel určité skupiny. Řidičské oprávnění nelze zaměňovat s řidičským průkazem, kterým se pouze prokazuje rozsah řidičského oprávnění.

Postup: Písemnou žádost je možno obdržet v autoškole (ke stažení zde), u které bude žadatel absolvovat výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění. Po absolvování výuky a výcviku autoškola žadatele přihlásí ke zkoušce odborné způsobilosti. Po úspěšném ukončení zkoušky žadatel obdrží originál žádosti se zapsaným výsledkem zkoušek. S touto žádostí se následně dostaví na registr řidičů kterékoliv obce s rozšířenou působností, kde podá žádost o udělení řidičského oprávnění, resp. vydání řidičského průkazu.

Lhůta pro vyřízení: Řidičské oprávnění je uděleno současně s vydáním řidičského průkazu, který se vystavuje nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost: Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Formuláře ke stažení:        Žádost o přijetí k výuce a výcviku v autoškole        Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Správní poplatek: Správní poplatek ve výši 200 Kč musí být zaplacen před vydáním řidičského průkazu.

Opravné prostředky: V případě neúspěšné zkoušky je možné ji opakovat, a to i opakovaně, nejdříve však po 5 pracovních dnech a nejpozději do 6 měsíců ode dne první zkoušky. Rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění se nevydává, proto není možno se proti němu odvolat.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 507, 508, 509 nebo 510Počet zobrazení: 32918 | Aktualizováno: 26. 09. 2013