Místní poplatek ze psů

Kde můžete záležitost vyřídit:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 205, 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz, očkovací průkaz psa nebo pas

Základní informace:
Přihlášení psa do evidence

Postup:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost začíná následující měsíc po přihlášení, pokud je pes starší 3 měsíců. Na psy do 3 měsíců se poplatková povinnost nevztahuje.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Každý držitel psa.

Formulář, kde je k dispozici:
na Odboru ekonomickém

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek:
Výše ročního poplatku je stanovena místem přihlášení držitele psa - viz vyhláška. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku.

Související:
Zánik poplatkové povinnosti:
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů ústně nebo písemně do protokolu oznámit správci poplatku. Současně musí být vrácena psí známka.

Poznámky:
Seznam plátců místních poplatků ze psů

Informace pro držitele psů
Po úhradě místního poplatku ze psů na rok 2020 si můžete vyzvednout sáčky na psí exkrementy v pokladně nebo v kancelářích místních poplatků dveře č. 205 a 206.

 § 16c  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Přihlášení fyzické osoby
Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 50566 | Aktualizováno: 06. 01. 2020