Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram

 ODNKALIZOVÁNÍ OBCE LAZEC NA ČOV PŘÍBRAM

Název projektu Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram
Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství ČR
Stručný popis projektu

V obci Lazec není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou odváženy na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou z větší části odváděny systémem přítoků, struh a propustků do Litavky. Zbytek dešťových vod je odváděn dešťovou kanalizací, která je ve správě obce.

Realizací projektu dojde k odkanalizování obce Lazec a k odvádění odpadních vod na stávající ČOV Příbram a jejich čištění. Splaškové odpadní vody budou odváděny gravitačně přes nezpevněné plochy na jihu obce stokami do města Příbram na ČOV. Napojení na stávající kanalizační síť města Příbram  bude provedeno pomocí betonové prefabrikované šachty poblíž toku Litavka. Nově budovaná stoka je navržena z PVC DN 300.

Realizací stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v lokalitě, ke zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod. Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další rozvoj lokality.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu cca 98 mil. Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP cca 20 mil. Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) cca 78 mil. Kč
Termín realizace 04/2020 - 01/2022

 Počet zobrazení: 645 | Aktualizováno: 19. 06. 2019
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21