Ohlášení dokončení stavby bez č.p./č.ev.

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram,
na adrese - Na Příkopech 105, Příbram I,
1. patro (vpravo a vlevo v přední části budovy)

Základní informace:
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník mj. povinen, podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Další potřebné doklady, informace, apod.:
Vyplněný formulář ohlášení + další doklady uvedené v bodu č. VI formuláře

 

Formulář je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ve formátu .PDF ke stažení zde: OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

 

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
Na stránkách stavebního úřadu - zde
nebo na telefonních číslech 318 402 461 – 471

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřaduPočet zobrazení: 7611 | Aktualizováno: 24. 01. 2018