1. SčV: Podmínky jsou nastaveny

Informace starosty města Příbrami 13. 4. 2015

Po několika měsících a po nesčetných jednáních mohu zkonstatovat, že podmínky další spolupráce města s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů a kanalizací jsou nastaveny.

Úvodem je třeba si připomenout, že provozovatelská smlouva mezi městem a 1. SčV byla v roce 2004 řádně vysoutěžena a není možné do ní žádným zásadním způsobem zasahovat. Smlouva je platná do roku 2024 a její vypovězení by bylo možné jen z těch nejzávažnějších důvodů.

To, v čem současné vedení města spatřovalo zásadní problém, byl výklad smlouvy a kontrola dodržování smluvních podmínek ze strany města. Obě strany se proto nejprve dohodly na přesném výkladu a ohraničení pojmů ze smlouvy, jako jsou: údržba, oprava, oprava nad rámec běžných oprav, investice, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, havárie, obnova atd. V mnoha případech se jedná o pojmy, které jsou si významem velmi blízké, ale jejich finanční dopad do městské kasy je zásadně rozdílný.

Byly rovněž stanoveny přesné postupy platné pro havárie malého a velkého rozsahu. Zcela nově budeme za asistence městské policie schopni kontrolovat a dokumentovat i mimořádné události řešené v nočních hodinách, o svátcích i o víkendech.

Pravděpodobně vůbec poprvé bude, světe div se, probíhat vyúčtování oprav podle oběma stranami schváleného ceníku platného vždy na jeden rok. Poprvé se začnou řádným způsobem a v souladu s provozovatelskou smlouvou přebírat a předávat klientské smlouvy. Rozeběhly se a budou nadále pokračovat kontroly dokladů o řádném provádění údržby zařízení a technologií na vodárenských zařízeních a na čistírně odpadních vod. Každé druhé úterý v měsíci se bude scházet pracovní skupina složená ze zástupců nejvyššího vedení města a společnosti 1. SčV. Tato sezení mají jasně stanovený program jednání, který bude zajišťovat včasné řešení všech problémů a posouzení nákladových položek za každý uplynulý měsíc.

Co se pozastavených návrhů staré rady na proplacení nákladů spojených s odstraněním havárií za rok 2014 ve výši cca šesti milionů korun týče, byl oběma stranami po jistých dohadech odsouhlasen soudní znalec vybraný ze seznamu znalců uznaných ministerstvem zemědělství, jehož úkolem bude posoudit: 1. existenci vznesených nároků 1. SčV, 2. správnost výše nákladů, 3. oprávněnost uplatněných nároků, a to pro každou událost jednotlivě.

Rada města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh na nominaci starosty města Příbrami do správní rady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, jehož je město majoritní svazková obec a jehož vodohospodářský majetek je rovněž provozován společností 1. SčV. V této souvislosti stojí jistě za zmínku, že největší nákladovou položkou při výrobě pitné vody je nákup surové vody od zmíněného svazku.

Nebudu již unavovat dalším výčtem kroků, které bylo nutné pro řádnou správu vodohospodářského majetku učinit. Rád bych jen dal tímto článkem veřejnosti na vědomí, že situace kolem vodohospodářského majetku se začíná stabilizovat, a že naše záměry v této oblasti dosáhly naplnění.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

 
 Ilustrační fotoPočet zobrazení: 3026 | Aktualizováno: 13. 04. 2015