Budou se v Brdech zkoušet drony? Téma i pro nadcházející konferenci

Tisková zpráva 16. 3. 2015

Není to tak dávno (18. 2. 2015), kdy Příbramský deník přinesl pod dramatickým a sugestivním titulkem („Potvrzeno: v Brdech bude polygon pro bezpilotní letouny“) článek, který v duchu tradičního redakčního guláše míchá páté přes deváté, aby nakonec dospěl k tvrzení, že je rozhodnuto o tom, že na části území (cca 78 km2) rušeného vojenského újezdu bude zřízen zkušební polygon pro bezpilotní systémy (tzv. UA – „Unmanned Aircraft"), který výše zmíněné území znovu znepřístupní veřejnosti. 

Podle Pb deníku se tedy jedná o „hotovou věc“, na níž se dohodla ministerstva obrany a dopravy a v podstatě jde prý už jen o to, zda se samotné letiště pro drony umístí na polní letiště pod vrchem Hejlák, nebo na Bahna.

Příbramský deník je – pokud jde o Brdy – už pravidelně zdrojem senzačních informací, které se pak většinou ukážou jako poněkud zkreslené a – mírně řečeno – nepřesné, a bývá záhodno jím sdělované údaje vnímat přinejmenším s rezervou. Zdá se, že i toto je podobný případ, ale, jak se říká, „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. Jak je tomu tedy se zkušebním polygonem pro UA?

Faktem je, že existuje záměr zřídit v ČR takový polygon, protože i u nás velmi vzrůstá zájem o užívání bezpilotních letadel (dronů) i k jiným činnostem a účelům, než rekreačně-sportovním, konkrétně k provozování leteckých prací a činností pro vlastní potřebu, ale také k vědeckým a výzkumným účelům, k testování apod. Využití těchto systémů je opravdu široké a je také pravdou, že v naší zemi nemáme vyčleněno žádné území, kde by je bylo možno testovat a zkoušet před jejich uvedením do řádného provozu. Je proto přirozené, že zrak těch, kteří by rádi takový polygon zřídili u nás, padl na stávající vojenské újezdy jako na území, kde je možné tyto činnosti realizovat bezpečně a s vyloučením ohrožení majetku a zdraví občanů. Už
cca před rokem si mezirezortní komise pro bezpilotní systémy při MD ověřovala názor některých představitelů obcí v okolí VÚ Brdy na možnost zřídit takový zkušební polygon v rušeném újezdu. Pokud je nám známo, nesetkal se tento záměr u obcí s velkým pochopením.

V rámci nadcházející konference Budoucnost Brd v CHKO, která proběhne v Příbrami ve dnech 27.-28.3. t.r., se chceme tomuto tématu také věnovat. I proto jsme požádali ministerstvo dopravy, aby na konferenci vyslalo své odborníky, kteří by přítomným představitelům obcí záměr na zřízení zkušebního polygonu vysvětlili a případně s nimi konzultovali možnosti řešení. V reakci na naši pozvánku a žádost pak došla od náměstka MD pana Mgr. Milana Ferance odpověď, z níž vyplývá, že:
1) záměr zřídit v ČR zkušební polygon pro UA opravdu existuje;
2) „doposud nebyl tento záměr podpořen ve vztahu ke konkrétní lokalitě a konkrétním parametrům polygonu“;
3) určitá lokalita v území rušeného VÚ Brdy (letiště pod Hejlákem – pozn.aut.) byla posuzována jako jedna z variant;
4) záměr dosud nebyl projednán a zaštítěn na úrovni vedení jednotlivých ministerstev (MD, MO, MV, MPO), což by bylo nezbytným předpokladem dalších kroků.

Podle dopisu pana náměstka MD „záměr vybudování polygonu pro bezpilotní systémy doposud nenabyl natolik konkrétní podoby, aby bylo možné celkově vyhodnotit konkrétní pozitivní a negativní dopady ve vztahu k lokalitě“. V dopise se dále uvádí, že MD bude při dalším rozhodování o záměru vybudování polygonu zohledňovat i možné důsledky pro dotčené obce a jejich okolí a další hlediska hodná zvláštního zřetele.

A ještě si dovolím citovat z dopisu poznámku k uvažovanému režimu polygonu: „…konkrétní rozsah omezení dosud nebyl stanoven a jeho návrh by měl být zahrnut do zadání zamýšlené studie. S touto výhradou se dá uvažovat i o tom, že (zmiňovaná) ochranná zóna v řádu kilometrů by byla aktivována pouze dočasně (příležitostně), pokud by si to vyžadoval konkrétní typ aktuálně probíhajícího testovacího provozu.“ 

Jak z výše uvedeného vyplývá, má zřízení zkušebního polygonu pro drony v Brdech hodně daleko i jen k nějakému rozhodnutí, natož pak k realizaci. V tomto ohledu se výše zmíněný článek v Příbramském deníku opět blíží svou brizancí poplašné zprávě.

Na druhou stranu bych však rád ujistil, že nejen město Příbram, ale i další případně dotčené obce v okolí rušeného vojenského újezdu tuto záležitost nijak nepodceňují, velmi pozorně sledují vše, co by do budoucna mohlo ohrozit ochranu a péči o přírodu v budoucí CHKO Brdy, ale i rozvoj turistického ruchu na tomto území, a věřím, že všechny dotčené obce by se proti jakémukoli nepříznivému vývoji nebo i jen takovým záměrům co nejrozhodněji vyslovily. 

Věřím také, že i v tomto duchu se jasně vyjádří svolaná konference o Brdech.

JUDr. Pavel Čámský

 

Tok

 Počet zobrazení: 3277 | Aktualizováno: 16. 03. 2015